prof. zw. dr hab. Piotr Chruszczewski

prof. zw. dr hab. Piotr Chruszczewski
Department Department of English and Comparative Linguistics
email
Office hours http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogramprof. dr hab. Piotr P. CHRUSZCZEWSKI (1973)

profesor tytularny (nominacja Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z października 2012 r., na wniosek Rady Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego (nominacja JM Rektora UWr z grudnia 2014 r.)

dr hab. (październik 2007 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr (czerwiec 2001 r., Uniwersytet Wrocławski)


Pełnione funkcje w Uniwersytecie Wrocławskim:

1.            Dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Wrocławski (nominacja JM Rektora UWr z 2013 r.).

2.            Przewodniczący Rady Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Wrocławski (nominacja JM Rektora UWr z 2013 r.).

3.            Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej (nominacja JM Rektora UWr z 2015 r).

4.            Członek Senackiej Komisji Nauczania, Uniwersytet Wrocławski (kadencja 2012–2016).

5.            Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Uniwersytet Wrocławski (kadencja 2012–2016).

6.            Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2012–2013).

7.            Przewodniczący Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (kadencja 2012–2013).

8.            Pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ds. projektów zagranicznych (2008–2012).

9.            Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2002–2005).

Wybór do władz organizacji naukowych:

1.            Przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (nominacja ze stycznia 2014 r.).

2.            Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (2011–2014).

3.            Sekretarz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (kadencja 2007–2011).

4.            Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „TERTIUM” (członek zarządu, nominacja z 2012 r.).

Wybór do międzynarodowych instytucji naukowych:

International Communicology Institute, Washington, D.C., USA (członek rzeczywisty, od 2011 r.)


Statystyka osiągnięć w zakresie kształcenia kadr:

liczba wypromowanych magistrów: łącznie 180 osób

(lata 2004–2015; w: Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu)

liczba wypromowanych doktorów: 11 osób:

• dr Marcin Buczek (na podstawie rozprawy pt. „Komunikacyjna analiza narracyjnych środków wyrazu w wybranych XIX i XX wiecznych polskich pieśniach dziadowskich. Studium z perspektywy językoznawstwa antropologicznego”– SUMMA CUM LAUDE – Wrocław 2015) recenzenci: prof. dr hab. Piotr Cap (UŁ), prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski (UR).

• dr Natalia Pietraszewska (na podstawie rozprawy pt. „On the Fractal Nature of Communication. A Study in Semiotics"” – SUMMA CUM LAUDE – Wrocław 2015) recenzenci: prof. dr hab. Camelia M. Cmeciu (Uniwersytet w Bukareszcie), prof. dr hab. Grzegorz Kleparski (UR).

• dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka (na podstawie rozprawy pt. „Gramatyka komunikacyjna dziennikarskiego dyskursu religijnego na podstawie wybranych tekstów Tygodnika Powszechnego", Wrocław 2015) recenzenci: dr hab. prof. UAM  Elżbieta Wąsik, dr hab. prof. AHE Grzegorz Majkowski.

• dr Paulina Kłos (na podstawie rozprawy pt. "The Evolution of the Notion of Discourse. On the Basis of the Works by Teun van Dijk, Michel Foucault and Pierre Bourdieu” – SUMMA CUM LAUDE –  Wrocław 2014) recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Kalaga (UŚ), dr hab. Przemysław Żywiczyński (UMK).

• dr Katarzyna Proctor (na podstawie rozprawy pt. "Manipulating Source Domain in the Contemporary American Political Discourse. A Study in Corpus Linguistics", Wrocław 2013) recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (UŁ), prof. dr hab. Aleksander Szwedek (UAM).

• dr Łukasz Włodarek (na podstawie rozprawy pt. "Etnografia komunikacji w dyskursie politycznym na szczeblu samorządu lokalnego w Kaliszu" – SUMMA CUM LAUDE – Wrocław 2013) recenzenci: dr hab. prof. UKW Grażyna Sawicka, dr hab. prof. UWr Jakub Tyszkiewicz.

• dr Marcin Odelski (na podstawie rozprawy pt. "Discursive Exponents of Ethnolinguistic Identity. On the Basis of Kashubian and Welsh", Łódź 2013) recenzenci: dr hab. prof. UMK Waldemar Skrzypczak, prof. dr hab. Stanisław Prędota (UWr).

• dr Jacek Mianowski (na podstawie rozprawy pt. “Ethnolinguistic Aspects of Cultural Changes on the Basis of Early Scripts from the British Isles” – SUMMA CUM LAUDE – Wrocław 2012) recenzenci: dr hab. prof. UAM Piotr Gasiorowski, dr hab. prof. UWr Michał Post.

• dr Szymon Wach (na podstawie rozprawy pt. „Funkcje i schematy zapożyczeń w terminologii informatycznej. Studium z perspektywy etnografii komunikacji”, Wrocław 2012) recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (UJ), dr hab. prof. UWr Michał Post.

• dr Łukasz Zarzycki (na podstawie rozprawy pt. „Antropolingwistyczne studium dialektu cockney”, Wrocław 2012) recenzenci: dr hab. prof. UO Janusz Malak, dr hab. prof. UWr Michał Post.

• dr Jacek Kołata (na podstawie rozprawy pt. “A Sociolinguistic Study of Coporate Discourse”, Łódź 2010) recenzenci: prof. dr hab. Piotr Cap (UŁ), dr hab. Waldemar Żarski.

Liczba doktorantów po wszczęciu przewodu: 4 osoby.

Chętnie przyjmuję na seminarium doktorskie projekty rozpraw z zakresu: lingwistyki antropologicznej, socjolingwistyki, językoznawstwa tekstowego i dyskursologii, historii rozwoju pisma [w tym runologii], filozofii języka i przekładoznawstwa.

Recenzje rozpraw doktorskich (17) i habilitacyjnych (6) – w następujących przewodach:

mgr Maciej Buczowski (UAM, Poznań 2016) “Social Construction of Muslim and Arab Identities in the US News Media: A Cognitive-discursive Approach.” Promotor: prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (Wydział Anglistyki UAM, Poznań).

mgr Marta Muzioł (UKW, Bydgoszcz 2016) „Językowo-semiotyczna przestrzeń cmentarza w kontekście kultury”. Promotor: prof. UKW dr hab. Grażyna Sawicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz).

mgr Marta Lichy (UŁ, Łódź 2015) „Metaphor and Proximisation in the Analysis of the Discourse of Indirect Threat: A Study of the US Rhetoric on the Russia – Ukraine Conflict.” Promotor: prof. dr hab. Piotr Cap (Uniwersytet Łódzki).

mgr Marcin Kudła (UR, Rzeszów 2015) „A Study of Attributive Ethnonyms in the History of English with Special Reference to Foodsemy”. Promotor: prof. dr hab. Pavol Štekauer (Uniwersytet w Koszycach, Uniwersytet Rzeszowski).

mgr Elżbieta Kloc (UP, Kraków 2015) „The Complexity of Specialized Translation in the Domain of Silviculture and Related Field sof Science. Glossary of Forestry Terms.” Promotor: dr hab. prof. UP Maria Piotrowska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków).

mgr Paulina Królikowska (UŁ, Łódź 2015) „Discourse of Conflict as Political Genre”. Promotor: prof. dr hab. Piotr Cap (Uniwersytet Łódzki).

mgr Jolanta Wesół (UR, Rzeszów 2014) „On the Semantics and Phraseological Productivity of English Lexical Items in the Field Jewellery and Accessories: A Diachronic-Semasiological Study.” Promotor: prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski (Uniwersytet Rzeszowski)

mgr Agnieszka Grząśko (UR, Rzeszów 2014) „On Invectives in Natura Language: A Panchronic Study of English Synonyms of Skinny/Fatty”. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski (Uniwersytet Rzeszowski)

mgr Iga Maria Lehman (SAN, Warszawa 2014) „The Co-Construction of Authorial Identity in Student Writing in Polish and English”. Promotor: prof. dr hab. Barbara Kryk-Kastovsky (Uniwersytet Wiedeński)

mgr Anna Bielska (AHE, Łódź 2013). „Cultural Aspects of Translation. Three Polish Translations of Romeo and Juliet”. Promotor: dr hab. prof. AJD Grzegorz Majkowski (AJD, Częstochowa)

mgr Dorota Juźwin (UAM, Poznań 2013) „Human Needs and Values in Political Discourse. On the Basis of Inaugural Addresses of American Presidents after the Second World War”. Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik (UAM, Poznań)

mgr Anna Wira (AHE, Łódź 2013) „Cognitive (Universal) and Cultural Facets of Euphemisms Formation and Usage: A Cognitive Case Study of Selected Euphemisms for Death”. Promotor: dr hab. prof. AHE Kamila Turewicz (AHE, Łódź)

mgr Hanna Mijas (UŁ, Łódź 2012) „Manipulation of Culture-Specific References, Symbols and Allusions in Polish and Spanish Subtitles of American Films: A Narrative Account”. Promotor: dr hab. prof. UŁ Łukasz Bogucki (UŁ, Łódź)

mgr Tomasz Chyrzyński (UWM, Olsztyn 2012) „Formalne, stylistyczne i funkcjonalno-pragmatyczne właściwości języka angielskiego w komunikacji internetowej”. Promotor: prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz (UWM, Olsztyn)

mgr Tomasz Włodarski (UWr, Wrocław 2011) „Compositional, Thematic, Stylistic and Axiological Properties of the English Genre Obituary. A Study Based on the Selected National British Press. Promotor: dr hab. prof. UWr Michał Post (UWr, Wrocław)

mgr Agnieszka Sowińska (UMK, Toruń 2011) „A Critical Analysis of Political Discourse from the Perspective of Axiological Semantics on the Basis of the US President George W. Bush’s and President Barack Obama’s State of the Union Addresses (2001–2010). Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik (UAM, Poznań)

mgr Maciej Kielar (UAM, Poznań 2008) „The Language of Valuation in Journalistic Discourse Pertaining to the Ideology of the European Union Enlargement. On the Basis of the British and Irish Press of 2004. Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik (UAM, Poznań)

w przewodach habilitacyjnych:

powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dra Ireneusza Kidy (UŚ, Katowice 2015)

powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr Joanny Kopaczyk (UAM, Poznań 2014)

powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr Marii Bloch-Trojnar (KUL, Lublin 2014)

powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr Doroty Zielińskiej-Długosz (UŚ, Sosnowiec 2013)

powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dra Adama Głaza (UMCS, Lublin 2013)

powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr Marty Dynel (UŁ, Łódź 2012)

 

Recenzent wydawniczy:

•             Academic Journal of Modern Philology (PAN, Wrocław & WSF)

•             Język a komunikacja (UWr)

•             Journal of Pragmatics (†)

•             Languages in Contact (WSF & PAN, Wrocław)

•             Linguistica Copernicana (UMK)

•             Linguae Mundi (WSJO, Poznań)

•             Łódź Papers in Pragmatics (UŁ)

•             Oblicza komunikacji (UWr)

•             Poznan Studies in Contemporary Linguistics (UAM)

•             Rocznik Przekładoznawczy (UMK)

•             Rozprawy Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

•             Styles of Communication (PAN, Wrocław & University of Bucharest, Rumunia)

•             Studia Anglica Resowiensia (UR)

•             Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (UJ)

•             SKY Journal of Linguistics (The Linguistic Association of Finland)

•             Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

•             Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”

•             Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

•             Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

•             Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

•             Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

Recenzent i ekspert dla:

•             Narodowego Centrum Nauki (Kraków, 2011, 2013, 2014, 2015).

•             Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Warszawa, 2012, 2013).

•             Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu Republiki Chorwacji (Zagrzeb, 2013).

•             Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej (nominacja z maja 2005 roku) – obowiązki niezależnego eksperta w 6. Programie Ramowym, praca w Brukseli nad wnioskami złożonymi w działaniu FP6-2004-CITIZENS-4, które dotyczyło finansowania badań humanistycznych – głównie projektów socjolingwistycznych (Bruksela, 2005).


CZŁONKOSTWO W KOLEGIACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM, PERIODYKÓW I SERII NAUKOWYCH:

•             Redaktor naczelny serii monografii naukowych pt. „Languages in Contact” (współwydawcy: International Communicology Institute, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Filologiczna; Wrocław & Waszyngton, USA).

•             Redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego pt. Academic Journal of Modern Philology. Przedsięwzięcie redakcyjne Komisji Nauk Filologicznych, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ). Czasopismo ukazuje się we Wrocławiu.

•             Członek kolegium redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pt. Styles of Communication. Wspólne przedsięwzięcie redakcyjne Komisji Nauk Filologicznych, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Uniwersytetu w Bukareszcie). Czasopismo ukazuje się nakładem Uniwersytetu w Bukareszcie. (Red. nacz. Piotr P. Chruszczewski, Camelia M. Cmeciu).

•             Członek kolegium redakcyjnego serii pt. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu; wydawanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. (Red. nacz. Piotr P. Chruszczewski, Stanisław Prędota).

•             Członek kolegium redakcyjnego pisma: Teoria et  Historia Scientiarum (UMK, Toruń). (Red.: dr hab. Przemysław Żywiczyński, dr Sławomir Wacewicz, dr Tomasz Komendziński).

•             Członek kolegium redakcyjnego pisma: Anglica Wratislaviensia. (Wydawanego przez Uniwersytet Wrocławski).

•             Członek kolegium redakcyjnego pisma: Studia Anglica Resoviensia. (Red. nacz. prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski).

•             Członek kolegium redakcyjnego pisma: Lodz Papers in Pragmatics. (Red. nacz. prof. dr Paul Chilton, dr Monika Kopytowska).

•             Członek kolegium redakcyjnego pisma: Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse (Peter Lang Verlag). (Red. nacz. prof. dr hab. Zdzisław Wąsik).

•             Członek kolegium redakcyjnego pisma: Cultural Perspectives – A Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania (Uniwersytet w Bacău, Rumunia). (Red. nacz. prof. dr Doina Cmeciu, prof. dr Stefan Avadanei).

•             Członek kolegium redakcyjnego pisma: Warsaw Studies in English Language and Literature. (Red. nacz. prof. dr hab. dr h.c. [mult.] Jacek Fisiak, członek rzeczywisty PAN).

•             Członek kolegium redakcyjnego pisma: Kwartalnik Neofilologiczny (Red. nacz. prof. dr hab. dr h. c. [mult.] Franciszek Grucza, członek rzeczywisty PAN).


Staże naukowe, kwerendy badawcze i praca w terenie:

•             2015 (kwerenda) Università degli Studi di Verona, Dipartamento di Lingue e Letterature Straniere, Włochy

•             2014, 2015 (kwerenda) John F. Kennedy Institute for North American Studies, Free University Berlin, Niemcy

•             2013, 2014 (kwerenda) Stacja Naukowa PAN w Rzymie

•             2013 (kwerenda) Instytut Językoznawstwa, University of Malta

•             2011 (staż) Instytut Antropologii, Stanford University, USA

•             2011 (wyjazdy badawcze i praca w terenie) odwiedzone stany: California, Nevada, Arizona, Utah, Idaho, Wyoming, Montana, Washington, Oregon

•             2010 (staż) Hoover Institution on War, Revolution and Peace (Stanford University, USA)

•             2009 (semestr wiosenny), visiting scholar w Instytucie Antropologii, Stanford University,  USA (na zaproszenie prof. dra Jamesa A. Foxa)

•             2005 (semestr zimowy), visiting scholar w Instytucie Antropologii, University of Kalifornia, Los Angeles (na zaproszenie prof. dra Alessandro Durantiego) – stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

•             2003 (kwerenda biblioteczna i praca w terenie) Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja

•             2002–2005 (kwerenda biblioteczna i praca w terenie) Uniwersytet w Aarhus, Dania

•             2001 (semestr wiosenny) University of Kalifornia, San Diego at La Jolla (na zaproszenie prof. dra Ronalda Langackera) – stypendium Fulbrighta

•             2000 (semestr zimowy) University College, Londyn oraz British Library – stypendium z Brzezia Lanckorońskich przyznane przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie

Studia:

•             2008 (wiosna) “Leipzig Spring School on Linguistic Diversity”, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, oraz Uniwersytet w Lipsku, Niemcy

•             2007 zarządzanie oświatą – studia podyplomowe (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

•             2003 (wiosna) Örebro University, Szwecja; kurs doktorski dot. zagadnień pragmalingwistycznych i językoznawstwa kulturowego (prowadzący: prof. dr Jacob L. Mey, prof. dr Cliff Goddard, prof. dr Cornelia Illie)

•             1997–2001 (studia doktoranckie) Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

•             1995–1996 (studia uzupełniające) University of North Carolina at Greensboro, USA

•             1992–1997 (studia licencjackie i magisterskie) Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Wykłady, prezentacje, zajęcia gościnne i kwerendy naukowe:

 

(na świecie):

Dania (Aarhus, Kopenhaga, Randers), Malta (La Valetta), Niemcy (Berlin, Drezno, Lipsk, Magdeburg), Rumunia (Bacau), Szwecja (Örebro, Sztokholm), USA (Los Angeles, San Diego, San Francisco, Stanford, Waszyngton, D.C.), Wielka Brytania (Cambridge, Londyn ), Włochy (Bergamo, Bolonia, Florencja, Genua, Mediolan, Modena, Pavia, Rzym, Werona)

(w Polsce):

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski.

 

Osiągnięcia naukowe: 4 książki autorskie, 12 książek redagowanych i współredagowanych, 10 współredagowanych periodyków, 47 artykułów naukowych, 4 biogramy, 2 rozdziały w książkach, jedna praca literacka.

Książki autorskie (4):

(1)   Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody. Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu 2011 (339 str.).

(2)   Cultural Patterns in Discursive Practices of Scandinavian Speech Communities in the Viking Age. On the Basis of Runic Inscriptions of North-Central Jutland. Język a komunikacja 11. Tertium, Kraków 2006 (272 str.).

(3)   The Communicational Grammar of Political Discourse. Logos Verlag, Berlin 2002 (126 str.).

(4)   American Presidential Discourse. An Analysis. Logos Verlag, Berlin 2003 (166 str.)

Książki redagowane i współredagowane (12):

(5)   (Wpółred. dr Małgorzata Zadka, mgr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra Knapik, dr Jacek Mianowski) Antropologia komunikacji. Od starożytności do współczesności. Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2015 (232 str.).

(6)   (Wpółred. prof. John R. Rickford, mgr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra Knapik, dr Jacek Mianowski) Ways to Protolanguage 3. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu oraz Oddział PAN,  Wrocław 2014 (252 str.).

(7)   (Wpółred. prof. John R. Rickford, mgr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra Knapik, dr Jacek Mianowski) Languages in Contact 2012. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu oraz Oddział PAN,  Wrocław 2014 (246 str.).

(8)   (Wpółred. dr Aleksandra Knapik, dr Władysław Chłopicki) Słowo w kontekście. Język a komunikacja 35. Tertium, Kraków 2013 (346 str.).

(9) (Wpółred. prof. Zdzisław Wąsik) Languages in Contact 2011. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2012 (246 str.).

(10)   (Wpółred. prof. Zdzisław Wąsik) Languages in Contact 2010. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2011 (215 str.).

(11) (Współred. prof. Stanisław Prędota) Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu II. Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2010 (409 str.).

(12) (Współred. prof. Stanisław Prędota) Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu I. Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2009 (405 str.).

(13)   (Współred. prof. Jacek Fisiak) Studies in American Language, Culture and Literature. Język a komunikacja 24. Tertium, Kraków 2009 (254 str.).

(14)   (Współred. dr Michał Garcarz & dr Tomasz P. Górski) At the Crossroads of Linguistic Sciences. Język a komunikacja 10. Tertium, Kraków 2006 (477 str.).

(15) (Red.) Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5, vol. 1. Tertium, Kraków 2004 (443 str.).

(16) (Red.) Perspektywy dyskursu religijnego. Język a komunikacja 5, vol. 2. Tertium, Kraków 2004 (300 str.)

Redagowane i współredagowane periodyki naukowe (10):

(17) Współred. [2014] (współred. dr hab. Przemysław Żywiczyński, dr Sławomir Wacewicz, mgr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra Knapik, dr Jacek Mianowski) ATheoria et Historia Scientiarum – ISSN 0867–4159 http://apcz.pl/czasopisma/index.php/THS/issue/view/467/showToc

(18) Red. nacz. [2014] (współred. Prof. Franciszek Grucza, prof. Stanisław Prędota, mgr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra Knapik, dr Jacek Mianowski) Academic Journal of Modern Philology – ISSN 2299–7164; online ISSN 2353–3218 http://www.wsf.edu.pl/74796.xml

(19) Red. nacz. [2013] (współred. prof. Stanisław Prędota, mgr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra Knapik, dr Jacek Mianowski) Academic Journal of Modern Philology – ISSN 2299–7164; online ISSN 2353–3218 http://www.wsf.edu.pl/74796.xml

(20) Red. nacz. [2012] (współred. prof. Stanisław Prędota, mgr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra Knapik, dr Jacek Mianowski) Academic Journal of Modern Philology – ISSN 2299–7164; online ISSN 2353–3218 http://www.wsf.edu.pl/74796.xml

(21) Red. nacz. [2014] (współred. prof. Camelia M. Cmeciu, dr Aleksandra Knapik) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(22) Red. nacz. [2013] (współred. prof. Camelia M. Cmeciu, dr Aleksandra Knapik) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(23) Red. nacz. [2012] (współred. prof. Camelia M. Cmeciu) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(24) Red. nacz. [2011] (współred. prof. Camelia M. Cmeciu) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(25) Red. nacz. [2010] (współred. prof. Camelia M. Cmeciu) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(26) Red. nacz. [2009] (współred. prof. Camelia M. Cmeciu) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

Redaktor naukowy książki:

Autor: dr Konrad Klimkowski (KUL, Lublin)  Towards a Shared Curriculum in Translator and Interpreter Education. Wrocław, Waszyngton, 2015 (str. 355).


ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH SESJI, KONFERENCJI, WARSZTATÓW ORAZ SYMPOZJÓW NAUKOWYCH (16):

•             (2015, Wrocław) "Ways to Religion" (Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu & Wyższa Szkoła Filologiczna – główni organizatorzy);

•             (2015, Wrocław) „Malta on my Mind – warsztaty językoznawczo-kulturowe” (Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu);

•             (2014, Wrocław) „Między tekstem a kulturą – warsztaty translatologiczne” (Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu);

•             (2014, Opole) „Język, kultura, komunikacja” (Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu)

•             (2014, Kraków) „Język trzeciego tysiąclecia" (Towarzystwo „Tertium”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu);

•             (2014, Wrocław) „Oblicza komunikacji w starożytności i współczesności" (Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu);

•             (2013, Wrocław) "Ways to Protolanguage 3" (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu);

•             (2013, Wrocław) sesja naukowa "Spotkania z Mistrzem"; wykład plenarny - prof. dr hab. dr h. c. Franciszek Grucza – "Założenia komunikologii antropocentrycznej" (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Katedra Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu);

•             (2012, Wrocław) “Languages in Contact 2012” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu);

•             (2011, Wrocław) “Languages in Contact 2011” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu);

•             (2010, Wrocław) “Languages in Contact 2010” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu);

•             (2009, Wrocław) “Consultant Assembly for Discussing the Idea of Urban Discourse in Semiotic Terms” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu wraz z Wyższą Szkoła Filologiczną we Wrocławiu);

•             (2008, Wrocław) “American Day 2008” (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu);

•             (2007, Warszawa) “Political Linguistics” (Uniwersytet Warszawski) (współorganizacja z prof. Anną Duszak oraz prof. Piotrem Capem);

•             (2007, Poznań) “American Day 2007” (współorganizator: prof. Jacek Fisiak; Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela B. Lindego w Poznaniu);

•             (2004, Wrocław) “At the Crossroads of Linguistic Sciences” (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego).

 

Uzyskane międzynarodowe i krajowe granty badawcze, nagrody i stypendia naukowe:

1.            2013, nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne;

2.            2011, kierownik projektu badawczego; grant promotorski nr N N104 386840 na badanie pt.: „Etnolingwistyczne aspekty zmian kulturowych w oparciu o wczesne systemy pisma z Wysp Brytyjskich” (wykonawca projektu: dr Jacek Mianowski); źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

3.            2011, nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe;

4.            2006, Nagroda Naukowa Leopoldina przyznana przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentowane przez prof. dra Norberta Heisiga (Prezesa Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz prof. dra hab. Leszka Pacholskiego (Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i Wiceprezesa Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego) Wrocław, 27 maja 2006 r.

5.            2004, grant badawczy przyznany przez Instytut JFK Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Niemcy

6.            2003, nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe

7.            2003, stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

8.            2002, stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

9.            2000, grant badawczy przyznany przez Instytut JFK Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Niemcy

10.          1996, “Certificate of Recognition for Commendable Academic Achievement for the year 1995-1996”; przyznany przez Dziekana („Dean’s List”) w the University of North Carolina at Greensboro, USA;

11.          1995, semestr jesienny, “Senior Tutor’s Award for Distinguished Academic Achievement”, przyznany przez społeczność Cornelia Strong College, w the University of North Carolina at Greensboro, USA