News

ZMIANA W ZASADACH STUDIOWANIA WG INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW (CZYLI W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM)

15.02.2018

Od semestru letniego wprowadzone zostają zmiany w zasadach studiowania wedługindywidualnej organizacji studiów (IOS, inaczej zaliczanie wybranych przedmiotów eksternistycznie): student może zaliczać eksternistycznie maksymalnie 3 przedmioty w semestrze, musi przygotować wypełnione w całości podanie i złożyć je w Dziekanacie w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru.  Podania złożone po upływie dwóch tygodni semestru nie będą rozpatrywane, podobnie jak podania niekompletnie wypełnione oraz podania wg starego wzoru. Obowiązujący wzór podania dostępny jest na stronie Wydziału Filologicznego oraz na stronie IFA w zakładce ‘dla studenta’ à ‘wzory podań’. Podanie należy zaadresować do Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Bogumiły Staniów, prof. UWr.

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na to czy tabela z harmonogramem zaliczeń jest w całości wypełniona – oprócz dat zaliczeń muszą być także podane efekty kształcenia oraz sposoby ich weryfikacji.

Zobacz więcej >

LEKTORAT – WAŻNA INFORMACJA

13.06.2017

Zgodnie z Uchwałą nr 91/2017 Rady Wydziału Filologicznego od 01 października 2017 studentów wszystkich lat (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) obowiązują obniżone w stosunku do obecnych poziomy zaliczenia lektoratu z języka obcego. Nowe wymogi przedstawiają się następująco:
 
Studia I stopnia (licencjackie) – lektorat rozpoczyna się od poziomu min. A2.1 i kończy egzaminem na poziomie minimalnym B1 lub maksymalnym B2
Studia II stopnia (magisterskie) – studenci kontynuują lektorat, który kończy się egzaminem na poziomie minimalnym B2.1 lub wyższym: B2.2 lub maksymalnie B2+
 
Szczegółowy opis warunków dotyczących zajęć z lektoratu znajduje się w Uchwale nr 91/2017 Rady Wydziału Filologicznego.

Zobacz więcej >

Informacje dotyczące płatności i naliczanych odsetek

30.11.2016

STUDIA STACJONARNE
 
Uprzejmie przypominam wszystkim studentom, którzy powtarzają przedmioty o konieczności podpisania umowy o powtarzanie w Dziekanacie oraz o konieczności wniesienia opłaty za powtarzanie: w semestrze zimowym do 15 października, w semestrze letnim do 10 marca. W przypadku przekroczenia tych terminów automatycznie naliczane są ustawowe odsetki. Z kolei studenci, którzy nie podpiszą umowy mogą zostać skreśleni z listy studentów.
 
ETHEL
Uprzejmie przypominam o konieczności terminowych wpłat czesnego za studia: w semestrze zimowym do 15 października, w semestrze letnim do 10 marca. W przypadku przekroczenia tych terminów automatycznie naliczane są ustawowe odsetki. Terminy dotyczą zarówno wpłat czesnego za studia oraz opłat za powtarzanie przedmiotów. W razie powtarzania przedmiotów należy podpisać w Dziekanacie osobną umowę dotyczącą powtarzania przedmiotów.
 
STUDIA NIESTACJONARNE
 
Uprzejmie przypominam wszystkim studentom, którzy powtarzają przedmioty o konieczności podpisania umowy o powtarzanie w Dziekanacie oraz o konieczności wniesienia opłaty za powtarzanie: w semestrze zimowym do 15 października, w semestrze letnim do 10 marca. W przypadku przekroczenia tych terminów automatycznie naliczane są ustawowe odsetki. Z kolei studenci, którzy nie podpiszą umowy mogą zostać skreśleni z listy studentów.
 
Te same terminy i zasady dotyczą płatności czesnego za studia. W przypadku rozłożenia czesnego na raty, obowiązują terminy ratalne. Jednakże w przypadku przekroczenia terminów wpłaty rat, także automatycznie naliczane są odsetki.

Zobacz więcej >