News

Szkolenie BHP

20.09.2017

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich)rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/18. Uprzejmie informujemy, że:

 1. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2017/18 zgodnie             z zarządzeniem nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego            w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odbędzie się w formie nauczania na odległość.
 2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
 3. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=46
 4. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

  Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:
 • Termin 1 - od 15 października 2017 r. do 30 styczeń 2018 r.,
 • Termin 2 - od 15 marca do 30 czerwca 2018 r. – nabór międzysemestralny.

  Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim zajęcia z szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów oraz doktorantów będą wprowadzone do systemu USOS jako jeden przedmiot uczelniany,     do którego zostanie przygotowany jeden wspólny protokół zaliczeniowy dla wszystkich studentów zobligowanych do zaliczenia tego przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym.

  Jednostką w pełni odpowiedzialną za wprowadzenie przedmiotu do systemu USOS oraz jego obsługę tzn.:
 • edycje w kolejnych cyklach dydaktycznych,
 • zapisanie studentów na przedmiot,
 • uruchamianie protokołu zaliczeniowego,
 • wpisanie zaliczeń studentom do protokołu,

będzie Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. W tej jednostce będzie również przechowywana papierowa wersja protokołu zaliczeniowego     z danego cyklu dydaktycznego przez okres 5 lat. Na podstawie danych     w systemie USOS dziekanaty rozliczą studentów i doktorantów z przedmiotu „szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” w cyklu jego wymagalności. Wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane pomiędzy dziekanatami wydziałów a Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej bez konieczności dostarczania protokołów papierowych na poszczególne wydziały.

Na stronie internetowej wydziałów, instytutów oraz w dziekanatach wywiesić należy informację o obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich). Treść informacji prześlę w późniejszym terminie drogą elektroniczną.

6. Zgodnie z pkt. 4 Załącznika Nr 13 do zarządzenia Nr 40/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które rozpoczęły się
w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim

2017/2018. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy w roku akademickim 2017/2018 wynosi 150,00 zł. (Dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej). Za naliczenie należności     za powtarzanie zajęć oraz jej windykację zgodnie z procedurą opisaną w Zarządzeniu         nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim odpowiedzialny jest Dział Bezpieczeństwa        i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.   

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.

z poważaniem

Dawid Piekarski

Kierownik Działu BHP oraz Ochrony Ppoż.

.

Zobacz więcej >

NEW BOOK PUBLICATIONS BY OUR STAFF

04.09.2017

Over the last year, the following book publications of the Institute staff have come out:

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? (wydanie szóste, CH Beck)

Leszek Berezowski, Christmas Teacher Resources (PWN) 

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? (Wydanie drugie, CH Beck)

Michał Szawerna, Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics (Peter Lang)

Krzysztof Migdalski, Second Position Effects in the Syntax of Germanic and Slavic Languages (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Małgorzata Jedynak, Visually Impaired Learners and Selected Correlates of Their Foreign Language Achievement (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Justyna Deszcz-Tryhubczak, Yes to Solidarity, No to Oppression: Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Zobacz więcej >

Nowa książka profesora Leszka Berezowskiego

01.09.2017

Kto pierwszy całował się pod jemiołą? Jak rodzina królewska wylansowała modę na świąteczną choinkę? W którym roku po raz pierwszy wykorzystano wizerunek Świętego Mikołaja w reklamie?

W najnowszej książce profesora Leszka Berezowskiego czytelnicy znajdą odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Publikacja stanowi podsumowanie wieloletnich grudniowych wykładów profesora, prowadzonych dla uczniów gimnazjów, szkół średnich i studentów na temat tradycji świątecznych w krajach anglojęzycznych. Autor przybliża w niej historię angielskich i amerykańskich zwyczajów bożonarodzeniowych, takich jak kolędowanie, ozdabianie domu, wręczanie sobie prezentów.

Więcej informacji na stronie wydawnictwa PWN:
https://ksiegarnia.pwn.pl/Christmas-Teacher-Resources,727868754,p.html

Zobacz więcej >

LEKTORAT – WAŻNA INFORMACJA

13.06.2017

Zgodnie z Uchwałą nr 91/2017 Rady Wydziału Filologicznego od 01 października 2017 studentów wszystkich lat (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) obowiązują obniżone w stosunku do obecnych poziomy zaliczenia lektoratu z języka obcego. Nowe wymogi przedstawiają się następująco:
 
Studia I stopnia (licencjackie) – lektorat rozpoczyna się od poziomu min. A2.1 i kończy egzaminem na poziomie minimalnym B1 lub maksymalnym B2
Studia II stopnia (magisterskie) – studenci kontynuują lektorat, który kończy się egzaminem na poziomie minimalnym B2.1 lub wyższym: B2.2 lub maksymalnie B2+
 
Szczegółowy opis warunków dotyczących zajęć z lektoratu znajduje się w Uchwale nr 91/2017 Rady Wydziału Filologicznego.

Zobacz więcej >