News

DSM - lektoraty

10.09.2018

Lektorat języka obcego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności na kierunku FILOLOGIA, specjalność Filologia angielska  studia stacjonarne II stopnia.

Studenci Filologii Angielskiej zgodnie z  programem studiów będą uczęszczali na  lektorat na poziomie B2 I , B2 II lub B2+ w semestrze 2.

Studenci realizują lektorat języka niemieckiego w Instytucie Filologii Angielskiej, natomiast jeżeli wybiorą jeden z języków romańskich lub język rosyjski będą realizowali lektorat w Studium Praktycznej Nauki języków Obcych.

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2II lub B2+ (poziom maksymalny) .

Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr , zdali egzamin na poziomie B2II i chcą kontynuować naukę tego samego języka, powinni są zobowiązani zapisać się na lektorat na poziomie B2+. Studenci zostaną poinformowani o terminie  zapisów w terminie późniejszym.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na UWr i zdali egzamin na poziomie B2II , ale chcieliby wybrać lektorat innego języka ( francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski) oraz absolwenci innej uczelni zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego w listopadzie 2018 roku.

Zobacz więcej >

DSL - lektoraty

10.09.2018

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci  I stopnia studiów stacjonarnych Filologii Angielskiej realizują lektorat języka niemieckiego w Instytucie Filologii Angielskiej.

Jeżeli studenci zdecydują się na wybór jednego z języków romańskich ( język francuski, hiszpański, włoski) lub  rosyjskiego przystąpią do testu kwalifikacyjnego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w listopadzie 2018 roku.

Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I  lub B2 II (poziom maksymalny).Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin,  przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.

Zobacz więcej >

Ankiety ewaluacyjne po sem. letnim r. akad. 2017/2018

05.06.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że już wkrótce będą Państwo mogli wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostaną udostępnione w systemie USOS na Państwa indywidualnych kontach.

Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu.

Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka (trzy do pięciu)  minut. By uruchomić ankietę, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Bardzo proszę, by użyć także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Wpisane komentarze będą widoczne (bez danych wskazujących autora) dla prowadzącego (po zakończeniu procesu ewaluacji zajęć i zamknięciu dostępu do panelu ankiet). Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.

Ankiety będą dostępne w dniach 11 czerwca – 6 lipca 2018 r., czyli w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych, podczas sesji egzaminacyjnej i kilka dni po jej zakończeniu. Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych (po 10 lipca) na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także widoczne (w formie zbiorczej, anonimowej) na kontach odpowiednich Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć także dostęp zastępca dyrektora ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.

Gdyby mieli Państwo uwagi dotyczące procedury lub formy ankiet – zachęcam do korespondencji (igor.borkowski@uwr.edu.pl).

Wyniki ankiet posłużą do kształtowania obsady zajęć, modyfikowania programów studiów oraz stopniowego rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne. Jednocześnie przypominam, że Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim udział w badaniach ewaluacyjnych wskazuje jako obowiązek każdego z Państwa.

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Igor Borkowski prof. UWr

prodziekan Wydziału Filologicznego

ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

 

Wrocław, 4 czerwca 2018 r.

 

Zobacz więcej >

USOS

06.04.2018

Szanowni studenci proszę o sprawdzenie swoich zapisów na zajęcia w systemie USOS i zgłoszenie ewentualnych braków w nieprzekraczalnym terminie do 15.04 mailowo na adres ireneusz.kubon@uwr.edu.pl. Po tym terminie żadne zmiany nie będą wprowadzane i brak przedmiotu bądź zapis do innej grupy będzie skutkował brakiem zaliczenia.

Zobacz więcej >

LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE PRZEZ STUDENTA W FORMIE EKSTERNISTYCZNEJ NA KIERUNKU FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKA

25.02.2018

Na podstawie Uchwały nr 259/2017 Rady Wydziału Filologicznego UWr w sprawie formy, trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym UWr, w dniu 20 lutego 2018r. Rada Instytutu Filologii Angielskiej określiła listę przedmiotów, których zaliczanie w formie eksternistycznej jest niemożliwe.

(Lista nie dotyczy studentów, którzy wyjeżdżają w ramach programu Erasmus+. Studenci wyjeżdżający na wymianę są zobowiązani do zaliczenia eksternistycznego tych przedmiotów, których zaliczanie  w uczelni zagranicznej nie zapewnia uzyskania odpowiednich efektów kształcenia. Są to przedmioty  takie jak: seminarium dyplomowe, lektorat, przedsiębiorczość / rynek pracy, przedmioty niezaliczone w UWr.)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

1. Seminarium dyplomowe – pierwszy semestr
2. PNJA – fonetyka
3. PNJA – konwersacje
4. Praktyka śródroczna (semestr 5, moduł nauczycielski)
5. Literatura angielska (ćwiczenia, wszystkie semestry)
6. Literatura amerykańska (ćwiczenia, wszystkie semestry)
7. Hermeneutyka przekładu
8. Filozofia
9. Retoryka komunikacyjna

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

1. seminarium magisterskie i specjalizacja magisterska  – pierwszy semestr
2. Pisanie pracy naukowej
3. PNJA

Zobacz więcej >