Biblioteka

Biblioteka czynna jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach  745 – 1800

w soboty i niedziele  800 – 1500     

telefon do biblioteki  (71) 37 52 443

e-mail: .pl

 

Pracownicy Biblioteki:

Kierownik

 • mgr Dorota Taboł – kustosz

.pl

 

Pracownicy:

 • mgr Magdalena Bultrowicz – kustosz

.pl

 • mgr Ewa Jangas – kustosz

.pl

 • Alina Jankowska – bibliotekarz

.pl

 • mgr Anna Rękas – kustosz

.pl

 

Zasady korzystania i wyszukiwania ksiegozbioru z Biblioteki IFA.odp

 

Link do katalogu w celu zamówienia książek

https://katalog.bu.uni.wroc.pl/search/query?theme=system

Link do formularza zapisu

formularz nr 1, 2 dla studentów i doktorantów

formularz nr 3 dla pracowników

http://www.bu.uni.wroc.pl/o-bibliotece/wirtualny-przewodnik-uzytkownika-zapisy

Terminy otwarcia biblioteki w soboty i niedziele w semestrze zimowym:

07.10/08.10.2017

14.10/15.10.2017

21.10/22.10.2017

04.11/05.11.2017

18.11/19.11.2017

09.12/10.12.2017

16.12/17.12.2017

13.01/14.01.2018

27.01/28.01.2018


Terminy otwarcia biblioteki w soboty i niedziele w semestrze letnim:

24.02/25.02.2018

10.03/11.03.2018

17.03/18.03.2018

07.04/08.04.2018

21.04/22.04.2018

12.05/13.05.2018

26.05/27.05.2018

02.06/03.06.2018

09.06/10.06.2018

 

Skrócony Regulamin Biblioteki IFA

 Wypożyczanie miejscowe jest prowadzone dla:

 1. studentów i doktorantów Instytutu Filologii Angielskiej i innych filologii UWr,
 2. studentów z wymiany zagranicznej ERASMUS,
 3. pracowników Instytutu Filologii Angielskiej UWr,
 4. nauczycieli akademickich innych jednostek organizacyjnych Uczelni.

 

Podstawą do zapisu i aktywacji konta wypożyczeń są następujące dokumenty:

 1. dla studentów i doktorantów – aktualna legitymacja studencka (doktoranci – indeks) i karta zobowiązań studenta lub karta biblioteczna wspólna dla Biblioteki IFA i Biblioteki Uniwersyteckiej (kartę wydaje Biblioteka Uniwersytecka za opłatą),
 2. dla studentów z wymiany zagranicznej ERASMUS – legitymacja studencka,
 3. dla pracowników IFA – karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę Uniwersytecką,
 4. dla nauczycieli akademickich UWr. – karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę Uniwersytecką.

Wypożyczenia odbywają się na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz ważnego konta bibliotecznego czytelnika.

 

Uprawnienia do wypożyczania zbiorów są ważne na dany rok akademicki.

Przedłużenie uprawnień na kolejny rok akademicki następuje po dokonaniu rozliczeń           

z ubiegłego roku akademickiego oraz okazaniu dokumentów wymaganych przy wpisie.

Studenci z wymiany zagranicznej ERASMUS nie otrzymają transkryptu ocen z Dziekanatu Filologii bez rozliczenia się z Biblioteką IFA.

 

Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych.

 

Zasady korzystania z Biblioteki dla studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością:

 1. student ze stwierdzoną niepełnosprawnością ma prawo wyznaczyć pełnomocnika do zapisu i aktywacji konta, podpisywania rewersów oraz wypożyczania i prolongowania książek,
 2. pełnomocnik niepełnosprawnego studenta przedstawia w Bibliotece pełnomocnictwo, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dokumenty wymagane do zapisu i aktywacji konta,
 3. jeśli pełnomocnik studenta ze stwierdzoną niepełnosprawnością nie spełnia warunków wymienionych w ust. 2, wówczas niepełnosprawny student powinien być obecny podczas pierwszej wizyty wraz z pełnomocnikiem w celu dopełnienia formalności rejestracyjnych,
 4. pełnomocnictwo, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ważne jest nie dłużej niż do 30 września danego roku akademickiego,
 5. w uzasadnionych przypadkach losowych student może upoważnić jednorazowo inną
 6. osobę do odbioru  i prolongaty książek.

 

Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:

 1. studenci i doktoranci - po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub niedopełnieniu formalności wymaganych przy prolongacie uprawnień,
 2. pracownicy - po ustaniu stosunku pracy,
 3. użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia Regulaminu Biblioteki.

 

Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zadłużenia wobec Biblioteki IFA oraz Biblioteki Uniwersyteckiej i odnotowaniu tego faktu przez uprawnionego pracownika biblioteki na:

 1. karcie obiegowej wydanej przez odpowiednią jednostkę lub instytucję,
 2. karcie zobowiązań studenta.

 

 1. Książki wypożyczane są na podstawie rewersu elektronicznego złożonego drogą online lub czytelnie wypełnionego rewersu tradycyjnego.
 2. Podpis na rewersie jest równoznaczny z przyjęciem przez czytelnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie.
 3. Rewers stanowi dowód zawarcia umowy użyczenia, uregulowanej w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 4. Zwrot rewersu następuje z chwilą oddania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 

Zasady wypożyczania wydawnictw zwartych w Bibliotece IFA:

 1. studentom Filologii Angielskiej – 10 woluminów na okres 2 tygodni (14 dni),
 2. pracownikom Instytutu Filologii Angielskiej – 30 woluminów  na okres 1 rokuakademickiego (365 dni),
 3. nauczycielom akademickim i studentom Wydziału Filologicznego – 3 woluminy na okres 1 miesiąca (30 dni),
 4. studenci IFA ze stwierdzoną niepełnosprawnością mogą jednorazowo posiadać na koncie   15 woluminów na okres 2 tygodni (14 dni),
 5. w przypadkach szczególnych zakres wypożyczeń ustala kierownik Biblioteki w porozumieniu z Komisją Biblioteczną (ilość woluminów niezbędna do pracy naukowej i dydaktycznej może zostać zwiększona, a termin zwrotu prolongowany),
 6. w uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub skrócić czas wypożyczenia.

W razie potrzeby czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go bibliotekarzowi pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika.

 

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego Regulaminem, Biblioteka stosuje następujące sankcje:

 1. blokowanie konta czytelnika,
 2. upomnienie indywidualne,
 3. zawieszenie w prawach korzystania z wypożyczeń,
 4. skierowanie sprawy na drogę postępowania  sądowego po bezskutecznym  zastosowaniu sankcji w pkt. 1,2 i 3.