prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik

prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik
Zakład Zakład Glottodydaktyki
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

 

Magister filologii angielskiej: 1977 r. Uniwersytet Wrocławski. Praca magisterska z angielskiej literatury wspoółczesnej napisana pod kierunkiem doc.dr Marii Gottwald

Studia magisterskie w Victoria University of Manchester: 1984/85. Uzyskanie stopnia Master of Education in Teaching English to Speakers of Other Languages (MEdTESOL). Praca magisterska na temat nauczania gramatyki w polskich podręcznikach dla początkujących napisana pod kierunkiem dr Patrycji McEldowney

 

Doktor nauk humanistycznych nadany w 1989 roku – Uniwersytet Wrocławski; tytuł pracy:

Basic theoretical principles for an English beginners’ course in Poland and their practical applications. Promotor rozprawy: prof. Jan Rusiecki, Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, stopień nadany w 1997 roku; tytuł książki:

Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych

 

Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2015 roku; tytuł książki:

Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych.

 

Data i forma zatrudnienia w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej)

W uczelni zatrudniona od 1 listopada 1980 roku. Od 1 października 1999 roku zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie mianowania, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony.

 Dorobek naukowy:

 Dorobek naukowy obejmuje ponad 70 pozycji, w tym 4 książki monograficzne o charakterze naukowym (jedna we współautorstwie), jedna książka popularno-naukowa, 3 książki współredagowane, 5 recenzji, ok. 60 artykułów naukowych (indeks Hirsha=5).

Uczestnictwo w ponad 60 konferencjach naukowych w kraju i za granicą z referatami. 10 referatów plenarnych na zaproszenie.

3 wyjazdy w ramach programu ERASMUS do uniwersytetów w Aarhus (Dania), Tromso (Norwegia), Ryga (Łotwa).

W działalności naukowej można wyróżnić następujące kierunki badań:

1/ Efektywne nauczanie gramatyki języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji reguł i form gramatycznych w podręcznikach szkolnych i kursowych.

2/ Strategie uczenia się i ich wykorzystanie w efektywnym uczeniu się języków obcych.

3/ Autonomia ucznia w procesie uczenia się języka.

4/ Rola różnic indywidualnych w uczeniu się języków obcych.

5/ Motywacja w psychologii i w glottodydaktyce.

6/ Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych – rola refleksji.

7/ Teorie subiektywne i ich rola w edukacji nauczycieli języków.

8/ Tożsamość nauczyciela i ucznia języka obcego.

Działalność dydaktyczna obejmuje:

wypromowanie ponad 350 prac magisterskich z glottodydaktyki;

18 rozpraw doktorskich,

Kolejnych 6 prac doktorskich w toku, wszczęte przewody doktorskie.

Recenzowanie 23 rozpraw doktorskich: (8 w UAM, 2 w UWr, 3 w UJ, 3 w UW, 6 w UŚ, 1 w UŁ);

5 recenzji w przewodach habilitacyjnych: 2 w UŚ, 1 w UŁ, 1 w UG, 1 w UW

Recenzowanie 2 wniosków grantowych dla Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki (2013 i 2014)

Odznaczenia:

Resortowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2006

Państwowe: Medal Złoty za Długoletnią Służbę – 2013

Nagrody: liczne nagrody Rektora UWr  za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, w tym za rozprawę habilitacyjną i książkę profesorską.

Działalność organizacyjna i pełnione funkcje:

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej UWr ds. studenckich: 1989 – 1997

Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej: 1997 – 2002

Kierownik Zakładu Glottodydaktyki (do 2014 r. Zakład Językoznawstwa Stosowanego): od 2005 do chwili obecnej

Przewodnicząca Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w IFA: od 2014 r.

W latach 1990 – 2005 organizator Szkół Letnich Języka Angielskiego w Karpaczu dla lektorów szkół wyższych. Brali w nich udział nauczyciele ze Studiów Języków Obcych, NKJO, wyższych szkół zawodowych.

W latach 1997 – 2012 – Redaktor Serii Naukowej Anglica Wratislaviensia

W latach 2007 i 2013 Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Obie konferencje były zorganizowane w IFA UWr.

W latach 2010 – 2016 wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.