dr Małgorzata Jedynak

dr Małgorzata Jedynak
Zakład Zakład Glottodydaktyki
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram
Bio:

My fascination with language goes back to the high school times when I watched a movie about a deaf-blind Helen Keller and then read her biography. This accounts for my MA thesis topic  ‘American Sign Language - A Comparative Analysis of Sign and Spoken Languages’. I am trained as a specialist in the English language and economist. I used to work as a translator, a simultaneous translator in a bank and a teacher of English.

 

Currently I'm working as Associate Professor in Language Learning and Teaching Section, English Studies Department. I'm a member of Phonology and Phonetics Section. I'm a member in the Board of Modern Language Association of Poland (http://www.poltowneo.org/), a chairperson and a website administrator of its Silesian section in our department (https://ptnwroclaw.wordpress.com/ ).

 

In 2004 I obtained my PhD degree in applied linguistics. Then I expanded my linguistic interests covering a post-graduate typhlopedagogy course on methodology of teaching the visually impaired and blind learners. I specialise in typhlomethodology, English language learning and teaching, ELF phenomenon in Europe and Asia, and the European Union language policies.

 

I teach 1) MA seminar and BA seminar courses on ELT and applied linguistics, 2) practical classes on ELT in the context of young learners, 3) elective courses on current challenges in ELT, implementation of language policies across the EU states, and L1 and L2 acquisition by visually impaired learners.

 

My research papers are mainly related to L1 and L2 acquisition by visually impaired learners, English as Lingua Franca and the EU language policy. I authored more than forty research articles and the book Critical Period Hypothesis Revisited. The Impact of Age on Ultimate Attainment in the Pronunciation of a Foreign Language (2009, Peter Lang). I supervised 80 MA papers and 40 BA papers. My ongoing interdisciplinary book project concerns FL teaching and learning in the European Union, visual impairment and affectivity.

 

My leisure activities are travelling around the world and learning foreign languages. For years I've been brushing up German and Russian. Since 2014 I've been studying Chinese with my children in Confucius Institute at Wroclaw University.

Moja fascynacja językoznawstwem rozpoczęła się w liceum, gdy obejrzałam film o głuchoniemej Helen Keller a potem przeczytałam jej biografię. Stąd też temat mojej pracy magisterskiej ‘American Sign Language - A Comparative Analysis of Sign and Spoken Languages’.
Z wykształcenia jestem anglistą i ekonomistą. Pracowałam jako tłumacz w banku oraz lektor języka angielskiego. Obecnie pracuję na UWr w Instytucie Filologii Angielskiej w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego na stanowisku adiunkta.

W roku 2004 obroniłam doktorat z zakresu glottodydaktyki języka obcego pod tytułem ‘Critical Period Revisited: The Impact of Age on Ultimate Attainment in the Pronunciation of a Foreign Language’, który ukazał się w 2009 roku nakładem niemieckiego wydawnictwa Peter Lang. W 2008 roku uzyskałam kwalifikacje tyflopedagogiczne w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych. Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie tyfloglottodydaktyki, dydaktyki nauczania języka obcego, zjawiska "Angielski jako Lingua Franca",  unijnej polityki językowej, w tym promowaniu nauczania języka chińskiego w UE. Liczba wypromowanych prac magisterskich: 71; licencjackich: 40.

W swoich badaniach skupiam się na: 1) różnych aspektach związanych z przyswajaniem i nauczaniem języka obcego w szkolnictwie specjalnym wśród uczniów niedowidzących i niewidomych; 2) różnych aspektach i zjawiskach związanych z nabywaniem i nauczaniem języka angielskiego oraz chińskiego 3) analizie interakcji pomiędzy użytkownikami języka angielskiego funkcjonującego jako Lingua Franca oraz implikacjach dydaktycznych wynikających z tej analizy; 4) analizie dokumentów i programów unijnych skierowanych na udoskonalenie procesu uczenia się i nauczania języków obcych.

Prywatnie lubię spędzać czas podróżując po świecie i ucząc się kolejnych języków obcych. Od lat doskonalę mój rosyjski i niemiecki, a od 2014 roku uczę się z moimi dziećmi języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza na UWr.

 

 

Books:

 1. Visually Impaired Learners and Selected Correlates of Their Foreign Language Achievement. 2015. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 978-83-229-3503-3. (Habilitation monograph)
 2. (ed.).Refleksja w uczeniu się języków obcych. Neofilolog 42/1. 2014. Poznań-Wrocław: Sowa. 1-133 pages.
 3. (eds with A. Czura). Refleksja w uczeniu się języków obcych. Neofilolog 42/2. 2014. Poznań-Wrocław: Sowa. 139-262 pages.
 4. Critical Period Hypothesis Revisited. The Impact of Age on Ultimate Attainment in the    Pronunciation of a Foreign Language. European University Studies: Series 21, Linguistics. Vol. 333. 2009. Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften: Frankfurt am Mein. ISBN 978-3-631-57528-4. 263 pages. (PhD thesis)

 

Published Articles

1)     Using Music in the Classroom. English Teaching Forum. 2000. Washington: the United States Department of State.

2)     From Classical Music to Jazz. Journal for English Language Teacher Education – Network.   Vol. 3, nr 3. October. 2000. Poznań: Wydawnictwo Omnibus.

3)     Too Old to be Successful At English Pronunciation? – the Revision of the Critical Period Hypotheses. Journal for English Language Teacher Education – Network. Vol. 4, nr 2. 2001. Poznań: Wydawnictwo Omnibus.

4) American Sign Language - A Comparative Analysis of Sign and Spoken Language . PASE Papers in Language Studies: The Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, D. Stanulewicz (ed.), 2002. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

5) The Impact of Age on Ultimate Attainment in the Pronunciation of a Foreign Language.

Anglica Wratislaviensia XLIII. A. Michońska-Stadnik (red.). 2005. Wrocław: Wydawnictwo    Uniwersytetu Wrocławskiego. pp.196-205.

6)     Does it Make Sense to Torture Our Learners with Standard English Pronunciation? - Teaching Implications of Polish Students’ Attitudes to RP and GA. 2006. Proceedings of 31st European Studies Conference, Omaha, Nebraska, USA. 5-7 September 2006.

Available online: http://www.unomaha.edu/esc/2006papers.html

7)     Traditional versus Innovative Approach to ESL Pronunciation – on the Application of  Various Pronunciation Techniques in an ESL Classroom. Anglica Wratislaviensia XLV. A. Michońska-Stadnik (red.). 2007. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp.167-176.

8)     Learner’s Intelligence Profile as an Indicator of Teaching Materials Selection.Proceedings of IV International Educational Conference in Ustroń on ‘Foreign Languages to Success’ organised by the Department of Foreign Languages of Gliwice University of Technology on 20-22.04.2007. Online: http://spnjo.polsl.pl/konferencja/materialy/referaty/jedynak.pdf

9)     Analysis of Analytic and Holistic Approach to Evaluation of L2 Writing. [Analiza analitycznego I holistycznego podejścia do ewaluacji pisania w języku drugim]. Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych i języka polskiego w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.[The Role of Academic Centres of Teaching Polish and Foreign Languages in Creating a European Space of Higher Education]. Prace Naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej No 39.[Scientific Papers of the Department of Foreign Languages of the Wrocław University of Technology]. Kuźmińska, R. (ed.). 2007. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. pp.110-118.

10)  Droga do Niezależności Ucznia Niedowidzącego i Niewidomego - Polska Rzeczywistość a Raport Komisji Europejskiej na temat Nauczania Języków Obcych w Szkolnictwie Specjalnym [A Road to Independence of a Visually-impaired and Blind Learner-Polish Reality and European Commission Report on Teaching Foreign Languages in Special Education]. Autonomy in Foreign Language Learning – Achievements and Directions. Mirosław Pawlak (ed.).2008. Poznań-Kalisz-Konin: Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz, Adam Mickiewicz University in  Poznań, Publishing House of  PWSZ in Konin. pp.257-266.

11)  Seeing Things in a New Way: What happens if You Teach a Foreign Language to the Congenitally Blind Child Learners. 2007. New Trends in English Teacher Education. Ramos Gay, I. , Moya Guijarro, A.J., Albentosa Hernandez, J.I., Harris, Ch., Pinar Sanz J. (red.), 2008. Cuenca: University of Castilla-La Mancha. pp.171-178.

12)  Towards Equal Opportunities - on Foreign Language Education to Visually Impaired University Students. [Wyrównywanie szans – akademicka edukacja językowa dla studentów z deficytem wzroku]. Anglica Wratislaviensia XLVI. A. Michońska-Stadnik (ed.). 2008.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp.175-183.

13)  Gifted Visually Impaired Children Learning Foreign Languages. [Uzdolnione dzieci  z deficytem wzroku uczące się języków obcych]. Studies in Pedagogy and Fine Arts vol. VIII. New Perspectives on Individual Differences in Language Learning and Teaching. Mirosław Pawlak (ed.).2009. Poznań-Kalisz: Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz.pp.337-347.

14)  Foreign Language Motivation – Some Deliberations on its Enhancement in Visually Impaired Learners. [Motywacja do nauki języka obcego – rozważania na temat jej wzmacniania u uczniów z deficytem wzroku]. Anglica Wratislaviensia XLVIII. A. Michońska-Stadnik (ed.). 2010.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 171-182.

15)  Interkulturowe podejście do nauczania języków obcych – moda czy konieczność? [Intercultural approach to foreign language teaching – fashion or necessity?].Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych.[Interdisciplinary issues in foreign language teaching]. Prace Naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej No 40.[Scientific Papers of the Department of Foreign Languages of the Wrocław University of Technology]. Kuźmińska, R. (ed.). 2010. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. pp.156-161.

16)  Uczeń z deficytami wzroku na lekcji języka obcego. [A learner with vision deficit at a foreign language class]. Języki Obce w Szkole nr 2. 2010. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. pp. 44-51.

17)  Językowe odwzorowanie rzeczywistości przez niewidomych i widzących użytkowników języka polskiego. [Linguistic representation of reality in blind and visually sighted learners of Polish]. Rozprawy Komisji Językowej XXXVIII. 2011. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. pp. 61-73.

18)  Teaching Experience and its Role in Foreign Language Teachers’ Anxiety. [Staż pracy i jego rola w poziomie lęku u nauczycieli języka obcego]. Acta Neophilologica XIII. 2011. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISSN 1509-1619. pp. 59-72.

19)  Listen and touch’ project – a critical look at  various  ways of L2 vocabulary teaching  to the students with vision deficit[Projekt „Słuchaj i dotykaj” – krytyczne spojrzenie na różne sposoby nauczania słownictwa języka obcego studentów z deficytami wzroku]. Anglica Wratislaviensia XLIX. A. Michońska-Stadnik (ed.). 2011.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISNN 0239-6661. pp.159-169.

20)  Across the Borders of Typhlopedagogy and SLA: New Research Problems, Recent Findings, Perspectives. [Przekraczając granice tyflopedagogiki i nabywania drugiego języka – nowe problem badawcze, ostatnie wyniki badań, perspektywy]. Extending the Boundaries of Research on Second Language Learning and Teaching. Pawlak, M. (ed.). 2011. Springer: Berlin, Heidelberg. Part V,chapter 20. ISBN 978-3-642-20140-0. pp. 263-275.

21)  Europejskie portfolio dla studentów - przyszłych nauczycieli języków obcych a rozwijanie autonomii. Problemy z jego wdrażaniem wśród studentów filologii angielskiej.[European Portfolio for Student Teachers of Languages and Autonomy Development. The Problems with its Implementation in English Philology Students]. Autonomia w nauce języka obcego – uczeń a nauczyciel.  Pawlak, M. (ed.). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie: Konin. 2011. ISBN: 978-83-62135-99-8. pp. 485-496.

22)  The attitudes of English teachers towards developing intercultural communicative competence[Postawy nauczycieli języka angielskiego wobec rozwijania kompetencji interkulturowej]. Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Arabski, J., Wojtaszek, A. (eds.). 2011.  Part 1, chapter 6. Springer: Berlin, Heidelberg. ISBN 978-3-642-20200-1.eISBN 978-3-642-20201-8. DOI 10.1007/978-3-642-20201-8. pp.63-77.

23)  Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? Opinie wykładowców na temat funkcjonowania e-learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej.[Can e-learning substitute a teacher? Lecturers’ opinions on e-learning functioning in the Polish educational setting]. Proceedings of the VI International Conference on Education: Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty. Ustroń, 8-10th April 2011. Available online      http://www.konferencje-spnjo.polsl.pl/download/jedynak-m-czy-e-learning-moze-zastapic-nauczyciela.pdf

24) Możliwości i ograniczenia ucznia niewidomego w nauce języka obcego. Mity i fakty. [Opportunities and constraints of the blind learner in learning a FL. Myths and facts.] Języki Obce w Szkole. Nr 2, 2011. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa. pp. 71-75.

25)  E-learning akademicki jako wyzwanie na studiach neofilologicznych. [Academic e-learning as a challenge for modern languages departments]. Neofilolog, czasopismo PTN, tom 37 „Kształcenie językowe dorosłych – nowe doświadczenia i wyzwania dla nauczycieli i lektorów”. Michońska-Stadnik, A. (ed.). 2011. Warszawa: Sowa. ISNN: 1429-2173. pp.11-25.

26)  Nauczanie wymowy języka obcego w kontekście ucznia niewidomego [Teaching FL pronunciation in the context of blind learners]. Język-Literatura-Kultura. Konteksty Glottodydaktyczne. [Language-Literature-Culture. Teaching methodology contexts.] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia tom XVI. U. Malinowska. (ed.) 2011.  Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku. pp. 115-124.

27)  What do FL teachers expect from coursebooks? – analysis of teachers’ needs [Czego nauczyciele języka obcego oczekuja od podrecznika? – analiza potrzeb nauczycieli]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica I. Misztal, M., Trawiński, M. (eds.). 2011. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego: Kraków. ISNN 1689-9903. pp. 29- 35.

28) On (de) motivating role of the European Language Portfolio. Linguistics and ELT Today: Tradition and Innovation. Proceedings of the 10th International Conference of the Linguistic Association of Teachers of English at the University of Moscow (LATEUM). Фaмина, И. Мухортов, Д. (eds.) (Famina, I., Muhortov, D.) 2011. Max Press: Moscow. ISBN 978-5-317-03848-9. pp. 70-72.

29) The Issue of gender in multiple language acquisition. [Problem rodzaju rzeczowników w nabywaniu wielu języków]. Co-author Joanna Pytlarz. Brno Studies in English. Vol. 38, No. 1. J. Chovanec (ed.). 2012. Brno: Masarykowa Univerzita. ISSN 0524-6881. pp. 5-22.

30)  Are SLA research reports of much value for FL teachers?  - on the necessity of researcher-teacher collaboration. [Czy raporty badawcze przedstawiają jakąkolwiek wartość dla nauczycieli języków obcych? – o konieczności współpracy pomiędzy badaczami a nauczycielami]. Anglica Wratislaviensia L. A. Michońska-Stadnik (ed.). 2012.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp.

31)  Gifted Visually Impaired Children Learning Foreign Languages. [Uzdolnione dzieci  z deficytem wzroku uczące się języków obcych]. New Perspectives on Individual Differences in Language Learning and Teaching. Second Language Learning and Teaching.  Pawlak, M. (ed.).2012.Springer-Verlag: Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-20849-2. DOI 10.1007/978-3-642-20850-8. pp.337-348.

32) Problems with L2 classroom research in the SEN setting with visually challenged learners. [Problemy z przeprowadzaniem badań w klasie językowej w środowisku szkolnictwa specjalnego u uczniów z deficytem wzroku]. Glottodidactica XXXIX. Skowronek, B. (ed.). 2012. Wydawnictwo Naukowe: Poznań. ISBN 978-83. ISSN0072-4769. pp.57-67.

33) Affectivity in learning L2 phonology/phonetics – the role of self-concept in successful acquisition of English pronunciation. [Afektywność i jego rola w uczeniu się fonologii/fonetyki – rola świadomości ciągłości własnej tożsamości w nabywaniu angielskiej wymowy]. Gabryś-Barker, D.,Bielska,J.(eds). 2013. The Affective Dimension in Second Language Acquisition. Bristol: Multilingual Matters. pp. 60-73.

34)  Testing the Speaking Ability at Oral Exams in Departments of English Studies[Testowanie umiejętności mówienia podczas egzaminów ustnych w instytutach filologii angielskiej]. 2013. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture Vol.3. Farneste, M. (ed.). Riga: University of Latvia. pp. 46-64.

35)  Investigating the phenomenon of ELFE in the language education context [Zjawisko ELFE w kontekście edukacji językowej.]. Anglica Wratislaviensia LI. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3501. E. Kębłowska-Ławniczak (ed.). 2013. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 133-145. Available online: http://awr.wuwr.pl/category

36)  Corrective Feedback in Teaching Foreign Language Pronunciation by Teachers of English Phonetics. [Korygująca informacja zwrotna w nauczaniu wymowy języka obcego przez nauczycieli fonetyki języka angielskiego]. Problemy Współczesnej Neofilologii. Wybrane Zagadnienia. Grabowska, A., Graca, J., Smutek, L. (eds).  2013. Tarnów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. ISBN 978-83-932770-9-4. pp. 81-90.

37) The impact of vision deficit on syntactic, semantic, and phonologic metalinguistic awareness. .  [Wpływ ubytku wzroku na metajęzykową świadomość w obszarze syntaktyki, semantyki o fonologii].Proceedings of 10th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics. Ufimtseva, N. V., Stepanova, A.A., Makhovikov, D.V., Zhukova, L.S. (eds). 2013. Moscow: RUDN - Institute of Linguistics RAN. pp. 49-50.

38) Inteligencja emocjonalna nauczyciela w szkolnictwie specjalnym i powszechnym, a dyskurs w klasie językowej. [Emotional intelligence in special and mainstream education and discourse in a language classroom]. Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego. Pawlak, M. (ed.). Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu. pp. 71-93.

39)  Europejskie Portfolio Językowe dla Niewidomych i Niedowidzących a rozwijanie autonomii. [European Language Portfolio for the Blind and Visually Impaired and autonomy development].Konińskie Studia Językowe Tom 1 Nr 1. K. Myczko, E. Waniek-Klimczak (eds). 2013. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Koninie. ISSN 2353-1983. pp. 63-80.

40)  Inicjatywy Rady Europy i Komisji Europejskiej na rzecz wspierania refleksyjności nad procesem uczenia się i nauczania języka obcego[Council of Europe and European Commission initiatives supporting reflection on foreign language learning and teaching processes]. Neofilolog No 43/1. Refleksja w nauczaniu języków obcych. A. Czura (ed.)2014.Poznań-Wrocław. pp.97-111.

41) Learning Strategies Training and Autonomy Development in a group of adult learners [Strategie uczenia się a rozwijanie autonomii]. (review)

42) ELF interactions among Chinese, Greek and Swiss speakers of English. [Interakcje ELF pomiędzy użytkownikami języka angielskiego w Chinach, Grecji i Szwajcarii].Sino -US English Teaching. Co-author Józefowicz, E. Vol. 11, No 1. January 2014. El Monte, CA. : David Publishing Company. ISSN 1539-8072 (paper). ISSN 1935-9675 (online). pp. 40-58.

Available online: http://www.davidpublishing.org/journals_info.asp?jId=1793

43)  L2 Vocabulary Learning Strategies Used by Blind, Partially Blind and Normally Sighted Learners of English[Strategie uczenia się słownictwa języka obcego przez niewidomych, niewdowidzacych i widzących uczniów języka angielskiego]. Co-author A. Wesołowska. Teaching Languages off the Beaten Track. [Language Learning & Language Teaching series]. Paradowski, M. (ed.) 2014. Peter Lang. pp. 306-328.

44) Wpływ nabywania języka pierwszego przez niewidome dzieci na naukę języka drugiego - implikacje dydaktyczne dla nauczycieli języków obcych [The impact of first language acquisition by blind children on second language learning - didactic implications for foreign language teachers] PLEY, PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe. (red. Majchrzak, A.). 2014. Łódż: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 39-55

45) Teaching for communication or teaching to tests? - the voices of the European language teachers [Uczenie komunikacyjne czy uczenie do testu? - poglądy europejskich nauczycieli języków obcych]. (review)

46) Foreign language teachers in the European Union - current situation, challenges, recommendations. [Nauczyciele języków obcych w Unii Europejskiej - obecna sytuacja, wyzwania, rekomendacje]. (review)

 

 

 

Book Reviews:

1) Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne). Third and Additional Language Appropriation and Multilingualism. Psycholinguistic (and other) Aspects. Z. Chłopek, 2011. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. In Glottodidactica XXXIX. Skowronek, B. (ed.). 2012. Wydawnictwo Naukowe: Poznań. pp.152-155.

2) Foreign Language Learning at Pre-primary Level. Parental Aspirations and Educational Practice. J. Rokita-Jaśkow. 2013. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. In Neofilolog 43/1 Refleksja w nauczaniu języków obcych. A. Czura (ed.) 2014. Poznań-Wrocław. pp.143-145.

3) Cognitive-affective profile of gifted adult foreign language learners. A. Biedroń. 2012. Słupsk:  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. In Neofilolog 45

 

 

 

Article Reviews:

 1. Goals, Attitudes and Self-related Beliefs in Second Language Learning Motivation. Applied Linguistics 2010.
 2. The Goal Construct in Second Language Education. Gospodarka Rynek Edukacja. 2011. Wrocław:   Wyższa Szkoła Zarządzania
 3. Willingness to Communicate and Second Language Speech Fluency: An Idiodynamic Investigation. Applied Linguistics 2014.
 4. Blind article review for Neofilolog 2015

 

 

Conference speeches

 1. Too Old to be Successful in SLA? International Conference PASE . Cracow, Poland. 2001.
 2. Hemispheric Involvement in Language Processing. International Conference PASE. Miedzeszyn, Poland. 2003.
 3. The Younger=Better or the Older=Better in SLA? XVI International Conference on SLA. Szczyrk, Poland. 22-24 May 2003.
 4. Talented Adult Learners – on Success in L2 Phonology. VII ISAPL Congress. Cieszyn, Poland. 6-9 September 2004.
 5. Pronunciation Strategies of Adult Learners. XVII International Conference on SLA. Szczyrk, Poland. 19-21 May 2005.
 6. Innovative Techniques of Teaching Foreign Language. Conference organized by Polish Association of Modern Languages in Lublin, Poland. September 2005.
 7. Inteligencja wieloraka Gardnera a ewaluacja podręczników do nauki języków obcych [Multiple Intelligence by Gardner and Evaluation of Foreign Language Coursebooks].Conference organized by Polish Association of Modern Languages. Cracow, Poland. 11-13 September 2006.
 8. Does it Make Sense to Torture Our Learners with Standard English Pronunciation? - Teaching Implications of Polish Students’ Attitudes to RP and GA. 31st European Studies Conference, Omaha, Nebraska, USA. 5-7 September 2006.
 9. Learner’s Intelligence Profile as an Indicator of Teaching Materials Selection. IV International Educational Conference in Ustroń on ‘Foreign Languages to Success’ organized by the Department of Foreign Languages of Gliwice University of Technology. Ustroń, Poland 20-22 April 2007.

10.  A Road to Independence of a Visually-impaired and Blind Learner-Polish Reality and European Commission Report on Teaching Foreign Languages in Special Education. Conference organized by PWSZ in Konin on ‘Learner’s Autonomy in Foreign Language Learning -Achievements and Directions. Konin, Poland 9-11 May 2007.

11.  The Affect of Visual Impairment on Teaching Foreign Languages. II International Conference on Teacher Education. Cuenca, Spain 17-19 May 2007.

12.  Analysis of Analytic and Holistic Approach to Evaluation of L2 Writing. XIII Academic Conference under the honourable auspices of His Magnificence the Rector of Wrocław University of Technology Professor Tadeusz Luty on the ‘Role of Academic Centres of Teaching Polish and Foreign Languages in Creating a European Space of Higher Education’. 21-23 September 2007.

13.  Rola motywacji ucznia niewidomego w nauce języka obcego – stadium przypadku niewidomej nauczycielki angielskiego [The Role of the Blind Learner’s Motivation in Foreign Language Learning-A Case Study of the Blind Teacher of English]. Conference of the Polish Association of Modern Languages on ‘New Views on Motivation in Foreign Language Teaching’.Wrocław, Poland. 10-12 September 2007.

14.  The World of the Blind – the World of Different Perception. The Perception of Reality by the Blind and Sighted Language Users. International Conference on Psycholinguistics in Łódź, Poland.28-30 September 2008.

15.  Analysis of Mental Lexicon in Sighted and Blind Children on the Basis of Prototypes.I International Scientific-Training Conference ‘The Concept of Philological Education in Regional and European Context’ in Jelenia Góra, Poland. 17-18 October 2008.

16.  European Language Portfolio in the Polish context – evaluation of  multicompetence and motivation among foreign language learners. Conference organized by LINEE – Languages in a Network of European Excellence on ‘New Challenges for Multilingualism in Europe’. Dubrovnik, Croatia, 11-15 April 2010.

17.  Across the Borders of Typhlopedagogy and SLA: New Research Problems, Recent Findings, Perspectives. 19th PASE Conference on ‘Crossing Frontiers, staking out new territories’. Kalisz, Poland. 19-21 April 2010.

18.  Europejskie portfolio dla przyszłych nauczycieli języków obcych a rozwijanie autonomii. Problemy z jego wdrażaniem wśród studentów filologii angielskiej.[European Portfolio for Student Teachers of Languages and Autonomy Development. The Problems with its Implementation in English Philology Students]. Conference organized by PWSZ in Konin on ‘Learner’s Autonomy in Foreign Language Learning 10-12 May 2010.

19.  Intercultural component in teaching English as a foreign language [Komponent interkulturowy w nauczaniu angielskiego jako języka obcego]. 22nd International Conference on SLA and Foreign Language Learning  organised by University of Silesia. Szczyrk, 27-29 May 2010.

20.  Możliwości i Ograniczenia Ucznia Niewidomego w Nauce Języka Obcego. Mity i Fakty. [Opportunities and constraints of the blind learner in learning a FL. Myths and facts.]. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego ‘Niezwykły Uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych’. Lublin, Poland  6th-8th September 2010.

21.  The Acquisition of L2 Abstract Nouns by Visually Impaired Learners. International Conference on Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice organized by Institute of Applied Linguistics, Warsaw University. Warsaw, 16-18 September 2010.

22.  Interkulturowe podejście do nauczania języków obcych – moda czy konieczność? XIV Academic Conference under the honourable auspices of His Magnificence the Rector of Wrocław University of Technology Professor Tadeusz Więckowski on ‘Interdisciplinary Studies in Foreign Language Teaching’ organized by the Department  of Foreign Languages of the Wrocław University of Technology. Wrocław, 24-26 September 2010.

23.  Effectiveness of the European Language Portfolio among Middle and High School Learners - a Polish Perspective. International Conference on ‘Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability’ organized by Department of Applied Linguistics, Institute of English at Opole University. Opole, 15-16 November 2010.

24.  Corrective Feedback in Teaching Foreign Language Pronunciation by Teachers of English Phonetics. Linguistic Conference 2011 on           Modern Languages of XXI c. organized by State Higher Vocational School in Tarnów.  Tarnów, 25-26 March 2011.

25.  Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? Opinie wykładowców na temat funkcjonowania e-learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej.VI International Conference on Education: Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty. Ustroń, 8-10th April 2011.

26.  English as lingua franca or lingua frankensteinia?- some implications for teaching English as FL in Europe [Angielski jako lingua franca czy lingua frankensteinia? – implikacje do  nauczania angielskiego jako języka obcego w Europie]. The Twelfth International Conference on English and American Literature and Language held at the Jagiellonian University in Cracow. Cracow, Poland, 27th-29th April 2011.

27.  Teachers’ needs analysis and FL material development [Analiza potrzeb nauczycieli a adaptacja materiałów do nauczania języków obcych]. 4th International May Conference on English Studies organized by Pedagogical University in Cracow. Cracow, 18th-20th May 2011.

28.  Nauczanie wymowy języka obcego w kontekście ucznia niewidomego [Teaching FL pronunciation in the context of blind learners]. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Język-Literatura-Kultura” [V Scientific Conference ‘Language-Literature-Culture’] held at  Higher Vocational School in Płock, Poland 9-10th May 2011.

29.  Comparative Analysis of Language Acquisition in Congenitally Blind and Sighted Children [Analiza porównawcza nabywania języka przez dzieci niewidome i widzące]. XX Konferencja PASE [the 20th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English ‘In Comparison. Juxtapositions, correspondences, and Differentiations in English Studies’] held at Department of English Faculty of Languages, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland 12-14th May 2011.

30.  Evaluating of timing, exam format, and testing techniques at oral exams in English Studies Departments [Ocena czasu na przygotowanie do wypowiedzi, formatu egzaminu oraz technik testowania podczas egzaminów ustnych w instytutach filologii angielskiej]. 2nd International Conference on Speaking in a Foreign Language: effective learning, teaching and assessment by Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts and Adam Mickiewicz University, Kalisz. Konin, Poland 16th-18th May 2011.

31.  Learning Strategies Training and Autonomy Development [Strategie uczenia się a rozwijanie autonomii]. 1st Conference on Language, Thought and Education organised by Department of English Philology at the University of Zielona Góra. Zielona Góra, Poland 10th June 2011.

32.  L1 maintenance or Attrition? The case study of the Ukrainian residents in Poland [Podtrzymanie pierwszego języka czy jego degradacja? Studium przypadku Ukraińców w Polsce]. 2nd Conference on Languages in Contact organised byPhilological School of Higher Education in Wrocław. Wrocław, Poland 11th -12th June 2011.

33.  Affectivity in learning L2 phonology/phonetics – the role of self-concept in successful acquisition of English pronunciation. [Afektywność i jego rola w uczeniu się fonologii/fonetyki – rola świadomości ciągłości własnej tożsamości w nabywaniu angielskiej wymowy]. 23rd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition: The Affective Dimension in Language Acquisition and Learning in Szczyrk, Poland 26-28th May 2011.

34.  Inteligencja emocjonalna nauczyciela w szkolnictwie specjalnym o powszechnym, a dyskurs w klasie językowej. [Emotional intelligence in special and mainstream education and discourse in a language classroom]. Conference organized by Polish Association of Modern Languages – Educational discourse in language classroom. Kalisz, Poland  12th-14th September 2011.

35.  Comparative analysis of mental lexicon of the sighted and blind learners on the basis of prototypes. [Analiza porównawcza leksykonu mentalnego widzacych i niewidomych uczniów na podstawie prototypów]. 16th World Congress of Applied Linguistics. Beijing, China 23-28 August 2011.

36.  The Issue of gender in multiple language acquisition. [Problem rodzaju rzeczowników w nabywaniu wielu języków]. Co-presenter Joanna Pytlarz.  7th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Warsaw, Poland 15th-17th September 2011.

37.  Problems with SLA classroom-oriented research in mainstream education and SEN settings.

Conference on ‘Classroom-oriented research: achievements and challenges. Kalisz, Poland 14th-16th 2011.

38. Rozwijanie autonomii wśród niewidomych i niedowidzących uczniów języka angielskiego poprzez portfolio językowe – wyniki pilotażowego badania w OSWDN we Wrocławiu. [Autonomy development among blind and visually impaired learners of English by means of language portfolio – the results of pilot study in OSWDN in Wroclaw.]. Conference on Learner’s Autonomy in FL – techniques, strategies, tools. [Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych – techniki, strategie, narzędzia.]. Konin, Poland 8th -10th May 2012.

39.  Metalinguistic awareness in normally sighted, partially sighted and congenitally blind L1 child learners. [Świadomość metajęzykowa u dzieci widzących, niedowidzących i niewidomych uczących się języka pierwszego]. 24thInternational Conference on Foreign/Second Language Acquisition. Language Awareness In FL/SLA.  Szczyrk, Poland 17th-19th  May 2012.

40.  Insights from diaries of visually impaired L2 learners of English [Z dzieników niewidomych i niedowidzacych uczniów języka angielskiego. ].  25thInternational Conference on Foreign/Second Language Acquisition. Qualitative Approach in Researching Second/ Foreign Language Acquisition.  Szczyrk, Poland 23rd-25th May 2013.

41.  The impact of vision deficit on syntactic, semantic, and phonologic metalinguistic awareness. 10th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics. Moscow, Russia 26th-29th June, 2013.

42.  Działania Unii Europejskiej a rozwijanie refleksji nad procesem uczenia się i nauczania języka obcego. [European Union actions and development of reflection on the process of foreign language learning and teaching]. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. [Conference of Modern Language Association of Poland. Reflection in FL learning and teaching]. Wrocław, Poland, 9th-11th September, 2013.

43.   Kompetencje emocjonalne a nauczanie języków obcych. [Emotional competences and FL teaching]. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej [Conference of Applied Linguistics Association of Poland]. Wrocław, Poland, 11th-12th April, 2014.

44.   Modern languages in Europe - teaching for communicative or testing purpose? 8th Excellence in Teaching Conference. King's College, London, the UK. 16th  June, 2014.

45.  Foreign language teachers in Europe – current trends, challenges, recommendations. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego [Conference of Modern Language Association of Poland. The Education and Training of Foreign Language Teachers, and Teachers of the Kashubian Language]. Gdańsk, Poland, 8th-10th September, 2014.

46.  Affectivity and a profile of visually impaired FL learner [Czynniki afektywne a profil ucznia z dysfunkcją wzroku uczącego sie języka obcego]. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akdemickich Filologii Angielskiej. [Conference of the Polish Association for the Study of English]. Wrocław, Poland, 17th-19th April, 2015.

47.  Język chiński na lektoratach - realizm czy utopia? [Chinese at academic FL courses - realism or utopia?]. VIII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Języki obce - mniej obce" zorganizowana przez SPNJO Politechniki Śląskiej. Ustroń, Poland, 24th-26th April, 2015.

48. Nauczanie języka chińskiego - kaprys czy strategia wielojęzycznej Europy? Refleksje uczestników kursów języka mandaryńskiego w Polsce. [Teaching Chinese - a fad or a strategy of multilingual Europe? Mandarin Chinese Course Participants' Reflections [Conference of Modern Language Association of Poland. Multlingualism and Intercultural Issues in Foreign Language Teaching]. Warsaw, Poland, 7th-9th September, 2015.

 

Invited plenary talks:

1. Insights into language acquisition of the blind. Plenary speech at PLEY PLOT conference organized by Psycholinguistic Open Team, English Studies Department at University of Łódź, 01.03.2014.

 

 

Guest lectures for children

 1. Gdzie mieszka język? – wykład z neurolingwistyki dla dzieci z kierunku Tematy w ramach Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu. 13 March 2010. [Where is language? – a lecture on neurolinguistics for children]
 2. Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał - wykład z nabywania drugiego języka dla dzieci z kierunku Inspiracje w ramach Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu. 9th April 2011. [As the twig is bent, so grows the tree – a lecture on second language acquisition for children]
 3. Dlaczego szympansy nie używają naszego języka? - warsztaty dla szkół podstawowych w ramach Szkoły Poligloty działającej przy Dolnośląskim Kole Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. 12/12/2013. [Why don't chimpanzees use our language? - a workshop for primary school pupils]
 4. Prawdy i mity na temat uczenia się języków obcych w grupie przedszkolaków - wykład w Fundacji Niebolandia.09/04/2014. [Facts and myths on FL learning by kindergarten pupils - a lecture for parents]

 

Guest lectures abroad

 

1)     Barcelona University, English Studies Department.  Socrates Erasmus Programme for Visiting Academics. October 2010.

2)     Complutense University in Madrid, English Studies Department I. Socrates Erasmus Programme for Visiting Academics. October 2011.

3)     Latvijas Universitāte in Riga. Humanities Faculty. English Studies Department. Socrates Erasmus Programme for Visiting Academics. April 2012.

4)     University of Cyprus in Nicosia. English Studies Department. Socrates Erasmus Programme for Visiting Academics. September 2013.

5)     Charles University in Prague. Department of English Language and ELT Methodology. Umowa ogólnouczelniana (inter-university transfer agreement). April 27th-30th. 2014.

6)     University of Cyprus in Nicosia. English Studies Department. Socrates Erasmus Programme for Visiting Academics. September 2015.

Grants

1)  the EU grant (Grant współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr POKL.04.01.01.-00-087/10 „Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej oraz wzrost jakości kształcenia”. Grant przeznaczony na wyjazd na 16 Kongres AILA do Pekinu)

2) Transversal study visit for education and vocational training within the EU Lifelong Learning programme. Organizers: International Learning and Research Centre, Bath, the UK. The theme of the visit: Innovative approaches to learning and teaching languages from 4-16 years.

3) Erasmus Staff Mobility Grant ( guests lectures in 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015)

Workshops

 1. EMLAR II workshops on Experimental Methods in Language Acquisition Research organized by Linguistic Institute in Utrecht, Holland. 16-17 November 2005.

 

Other Achievements

1. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w latach 2013-2016.

http://www.poltowneo.org/

2. Przewodnicząca Dolnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego przy UWr

http://ptnwroclaw.wordpress.com/
3. Członek Komitetu Naukowego oraz Sekretarz Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego na temat "Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych" w dniach 09-11.09.2013 we Wrocławiu
4. Członek Pracowni Fonetyki i Fonologii IFA UWr.
5. Opiekun praktyk pedagogicznych w IFA luty 2013- październik 2013.
6. Opiekun praktyk pedagogicznych w IFA w latach 2005-2007.
7. Sekretarz Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego na temat "Nowe Spojrzenia na Motywację w Dydaktyce Języków Obcych" w dniach 10-12.09.2007 we Wrocławiu.
8. Prowadzenie seminarium ‘ESP - English for Banking and Finance” w Karpaczu w ramach corocznych warsztatów Summer School of English organizowanych przy wsparciu Ambasady Amerykańskiej w Warszawie.  18-22.09.2005.
9. Prowadzenie cyklu zajęć ze wzbogacania słownictwa na studiach podyplomowych z zakresu nauczania języka angielskiego współfinansowanych przez EFS i MEN w latach 2005-2006.

 

Associations

 

IAM (International Association of Multilingualism)

ESSE (European Society for the Study of English)

PASE (Polish Association for the Study of English)

PTN ( Polish Association of Modern Languages)

PTLS (Polish Association of Applied Linguistics)