dr Małgorzata Szulc-Kurpaska

dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
Zakład Zakład Glottodydaktyki
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Małgorzata Szulc-Kurpaska była nauczycielem metodyki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu i w Legnicy. Przez 5 lat była wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Jest współautorką programów nauczania języka angielskiego w klasach I-III i w przedszkolu oraz podręcznika Sparks wydanych przez Oxford University Press a także podręcznika metodycznego Teaching English to Young Learners wydanego przez PWN. W 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej brała udział w pracach nad projektem podstawy programowej dla języka obcego. Współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu badania efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. Obecnie jest nauczycielem języka angielskiego w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jej zainteresowania badawcze obejmują badania w klasie i kształcenie nauczycieli języków obcych.

Małgorzata Szulc-Kurpaska was a teacher trainer at the Foreign Language Teacher Training College in Wrocław and Legnica. For 5 years she was a lecturer at the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica. She is the co-author of programmes for teaching English in the primary school and kindergarten, the coursebook Sparks, a methodology book on Teaching English to Young Learners. She took part in the project working on core curriculum for foreign languages in schools and she was cooperating with the Educational Research Institute in Warsaw in conducting research into the conditions of foreign language instruction and its effectiveness in the primary school. At present she is a foreign language teacher at a junior middle school and a secondary school. Her research interests involve classroom research and foreign language teacher training.

Szulc-Kurpaska, M. Foreign Language Acquisition in the Primary School. Teaching and Strategy Training. 2001. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT.

Szulc-Kurpaska, M. Teaching and researching very young learners: 'They are unpredictable'. 2007. M. Nikolov, J. Mihaljevic-Djigunovic, G. Lundberg, T. Flanagan i M. Mattheoudakis, red. Teaching Modern Languages to Young Learners. Graz: Council of Europe Publishing. 345-359

Szulc-Kurpaska, M. Gdzie są absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych?. 2009. M. Pawlak, M. Derenowski i B. Wolski. (red).  Problemy Współczesnej Dydaktyki Języków Obcych. Poznań-Kalisz: Uniwersytet Adama Mickiewicza. 373-381

Szulc-Kurpaska, M. Projekty eTwinning w przedszkolach. 2009. E. Gajek i P. Poszytek. (red). eTwinning drogą do edukacji przyszłości. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 102-116

Szpotowicz, M. i M. Szulc-Kurpaska. 2009. Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Szulc-Kurpaska, M. 2011. E-learning wyzwanie współczesnej edukacji. W Autonomia w nauce języka obcego - uczeń a nauczyciel. red. M. Pawlak. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM. 297-311

Szulc-Kurpaska, M. 2011. Jak sobie radzą sześciolatki z językiem obcym w pierwszej klasie szkoły podstawowej?. W Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się, o kompetencjach, motywowaniu i strategiach. red. J. Knieja i S. Piotrowski. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 467-485

Szulc-Kurpaska, M. 2011. Projekty Comenius w edukacji przedszkolnej. W Europejski wymiar edukacji. Projekt Comenius w Polsce. red. M. Szpotowicz. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 117-131

Szulc-Kurpaska, M. 2013. Observations – the eyes and the ears of the lessons. W M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak and J. Bielak, eds. Classroom-oriented research: Achievements and challenges. Cham: Springer. 259-274

Szulc-Kurpaska, M. 2013. Język nauczyciela na lekcjach języka angielskiego. W M. Pawlak, ed. Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM. 361-387

Szulc-Kurpaska, M. 2015. Podejście brytyjskie do kształcenia językowego i jego wpływ na metodykę nauczania języka angielskiego w Polsce. W Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki. red. K. Nowakowska, P. Niemiec, S. Zajchowska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. 315-337

Szulc-Kurpaska, M. 2015. Refleksja nad trzema elementami lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej. W  Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, red. M. Baran-Łucarz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 263-275

Szulc-Kurpaska, M. 2015. A blessing or a curse? Introducing autonomy to third-year BA students. Konińskie Studia Językowe, Tom 3, Nr 3. 327-347