Przewody doktorskie

Poniżej znajdują się informacje o wymaganych dokumentach lub odnośniki do stosownych wzorów dokumentów. Ponadto należy złożyć następujące dokumenty: życiorys, oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, wykaz prac naukowych oraz kserokopie wybranych ważniejszych pozycji, opinia opiekuna naukowego o działalności naukowej kandydata wraz z deklaracją gotowości podjęcia obowiązków promotora, informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (obowiązuje to również w przypadku, gdy rada innej jednostki organizacyjnej rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego)

Lista egzaminatorów

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Rady Instytutu Filologii Angielskiej UWr

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Wypełniony kwestionariusz osobowy [+2 zdjęcia 4,5x 6,5]

Oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej

Konspekt rozprawy doktorskiej - proponowany temat i koncepcja rozprawy

Zobowiązanie kandydata lub rektora jego macierzystej uczelni do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego, wersja 1 (dla kandydata)

Zobowiązanie kandydata lub rektora jego macierzystej uczelni do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego, wersja 2 (dla rektora)

Protokół z przebiegu publicznej obrony pracy doktorskiej

Protokół - dopuszczenie do rozprawy doktorskiej

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249.)

KONTAKT:

Elżbieta Cesarska 

.pl

tel. + 48 713752439

ul. Kuźnicza 22

50-138 Wrocław