Projekty

Tytuł projektu: Postrzeganie i przetwarzanie obcego akcentu w kontekście polsko-niemieckim

Kierownicy projektu: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr i dr hab. Marzena Żygis (Leibniz-ZAS & Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)

Uczestnicy polskiej części projektu: mgr Hanna Kędzierska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Piotr Gulgowski (Uniwersytet Wrocławski), studenci programu studiów magisterskich „Językoznawstwo empiryczne i teoretyczne” (ETHEL)

Instytucja finansująca: Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Exchange Service) i MNiSW (PPP – Programme for Project-Related Personal Exchange / Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów badawczych podpisany w Bonn, 23 listopada 1999 roku)

Cel: Celem tego projektu jest zbadanie postrzegania oraz przetwarzania mowy z obcym akcentem przy użyciu nowego połączenia różnych metod eksperymentalnych (testy percepcyjne oparte na skali Likerta, eksperymenty EEG oraz ankiety i wywiady). Szczegółowym celem projektu jest zbadanie, jak Polacy postrzegają i przetwarzają niemiecki akcent w polskiej mowie i odwrotnie, jak Niemcy postrzegają i przetwarzają polski akcent w niemieckiej mowie. Projekt ma przyczynić się do poszerzenia wiedzy dotyczącej reakcji użytkowników języka, kiedy stykają się oni z obcym akcentem, oraz pozwolić lepiej zrozumieć wpływ konkretnych czynników socjolingwistycznych na charakter tych reakcji. Badanie skoncentruje się w szczególności na pytaniu, czy i w jakim stopniu odbiór i przetwarzania obcego akcentu uzależnione są od dodatkowej wiedzy odbiorcy (w tym też jego ewentualnych „uprzedzeń” czy ogólnie panujących stereotypów) na temat pochodzenia osoby mówiącej z akcentem. Celem projektu jest ujawnienie możliwych różnic w postrzeganiu akcentu z perspektywy odczuć opisywanych przez samych uczestników (komponent subiektywny) a percepcją słuchową i reakcją mózgu na obcy akcent (komponent obiektywny).

Czas trwania: 01.01.2018-31.12.2019


Tytuł projektu:  Zagraniczne doświadczenie zawodowe a motywacja nauczyciela języka obcego – analiza doświadczeń byłych asystentów językowych

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Konkurs Miniatura 1, nr projektu:  0213/2737/17

Kierownik projektu: dr Anna Czura

Cele: Celem projektu jest prześledzenie ewolucji motywacji nauczyciela języka obcego oraz wyodrębnienie czynników determinujących ten konstrukt na objętych badaniem etapach rozwoju zawodowego oraz określenie wpływu udziału w asystenturze językowej na decyzje uczestników o pozostaniu lub odejściu z zawodu nauczyciela.

Czas trwania: 19.09.2017-18.09.2018


Tytuł projektu: Gramatyczne wykładniki walencji w językach Europy Środkowej i Wschodniej

Kierownik projektu: dr Jerzy Gaszewski

Opiekun naukowy stażu podoktorskiego: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, program FUGA 5

Czas trwania: 01.11.2016-31.10.2019

 

Tytuł projektu: Przewidywania językowe w kontekście: Kolokacje i selekcja w perspektywie językoznawstwa korpusowego i psycholingwistyki

Kierownicy projektu: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr i prof. Roland Meyer (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)

Uczestnicy polskiej części projektu: dr Dorota Klimek-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Hanna Kędzierska (Uniwersytet Wrocławski), Paula Liczbańska, mgr Piotr Gulgowski (Uniwersytet Wrocławski), dr Jerzy Gaszewski (Uniwersytet Wrocławski), dr Wojciech Witkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Instytucja finansująca: Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Exchange Service) i MNiSW (PPP – Programme for Project-Related Personal Exchange / Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów badawczych podpisany w Bonn, 23 listopada 1999 roku)

Cele: Projekt próbuje – wykorzystując materiały korpusowe i badania eksperymentalne – odpowiedzieć na następujące pytanie: Jak silny jest związek między regularnymi współwystąpieniami w dużych zbiorach tekstów a psycho-/neurolingwistycznymi miarami kolokacji i ograniczeń selekcyjnych? Odpowiedzi na te pytania mają znaczenie również dla bardziej ogólnego zagadnienia: czy dane korpusowe są wiarygodnym odzwierciedleniem sposobu, w jaki myślimy, naszej rzeczywistości psycholingwistycznej.

Czas trwania: 01.01.2017-31.12.2018

 

Tytuł projektu: Badania psycholingwistyczne na temat liczby i kwantyfikacji w języku

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr

Uczestnicy: dr Dorota Klimek-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Piotr Gulgowski (Uniwersytet Wrocławski), dr Barbara Tomaszewicz (Uniwersytet w Kolonii)

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, program OPUS 5

Cele: Projekt bada naturę przetwarzania liczby i kwantyfikacji w języku naturalnym poprzez przeprowadzenie serii psycholingwistycznych eksperymentów dotyczących: (i) interpretacji liczbowej rzeczowników i czasowników w oparciu o morfologię, kontekst i znaczenie leksykalne (badania z pomiarem czasu reakcji oparte na teście Stroopa); (ii) interpretacji aspektu niedokonanego ze szczególnym uwzględnieniem kompozycyjnego tworzenia znaczenia iteratywnego (mnogie zdarzenia) i znaczenia epizodycznego ciągłego (pojedyncze zdarzenia) (decyzja leksykalna – badanie kros-modalne, badanie wykorzystujące technikę czytania z indywidualnie dostosowanym tempem, badanie ruchów gałki ocznej podczas czytania (eyetracking during reading)); (iii) mentalnej reprezentacji leksykalnych właściwości wyrażeń kwantyfikujących (badania okulograficzne wykorzystujące metodę Visual World).

Czas trwania: 28.03.2014-27.03.2018

Więcej informacji: http://www.ifa.uni.wroc.pl/opus/

 

Tytuł projektu: Dekompozycja kategorii językowych w mózgu. Studium kategorii wyrażających wydarzenia

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr

Uczestnicy: dr Dorota Klimek-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Piotr Gulgowski (Uniwersytet Wrocławski), dr Anna Czypionka (Uniwersytet w Konstancji), dr Barbara Tomaszewicz (Uniwersytet w Kolonii)

Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program FOCUS

Cele: Projekt bada eksperymentalnie procesowanie różnych kategorii gramatycznych.

Konkretne problemy badawcze projektu obejmują: i) procesowanie kategorii gramatycznych rzeczownika i czasownika, ze szczególnym uwzględnieniem nominalizacji (badania potencjałów wywołanych mózgu); ii) procesowanie aspektu dokonanego i niedokonanego czasownika, ze szczególnym uwzględnieniem reinterpretacji aspektowej wymuszanej przez kontekst (badania potencjałów wywołanych mózgu); iii) procesowanie niemieckich czasowników z oddzielnym prefiksem (tzw. particle) i rolę takich „prefiksów” w determinowaniu przypadka dopełnienia (badania potencjałów wywołanych mózgu, badanie wykorzystujące technikę czytania z indywidualnie dostosowanym tempem, badanie akceptowalności (oparte na Magnitude Estimation), badanie z „sentence completion task”); iv) wymagania selekcyjne czasowników z uwzględnieniem zjawiska koersji (complement coercion) (badanie wykorzystujące technikę czytania z indywidualnie dostosowanym tempem); v) relacje między kategorią liczby w domenie rzeczowników i kategorią aspektu w domenie czasowników (kwestionariuszowe badanie akceptowalności); vi) mechanizmy morfologicznej dekompozycji czasowników i nominalizacji (badanie z użyciem metody prymowania).

Czas trwania: 01.01.2014-31.03.2016

Więcej informacji: http://www.ifa.uni.wroc.pl/focus/

Tytuł projektu: Próba zrozumienia kategorii językowych: temporalność w ujęciu interdyscyplinarnym

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr

Uczestnicy: dr Patrycja Jabłońska (Uniwersytet Wrocławski), dr Dorota Klimek-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski), dr Krzysztof Migdalski (Uniwersytet Wrocławski)

Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program FOCUS

Cele: Projekt bada zjawisko temporalności w odniesieniu do relacji między głównymi komponentami systemu językowego.

W skład projektu wchodzą trzy podprojekty, każdy z nich badający inną relację językową:

– Podprojekt 1 „Rozkładając temporalność na części pierwsze: czas, aspekt, modalność” (Breaking down temporality to its building blocks: Tense, Aspect and Modality); przedmiot badań: relacja składnia-semantyka; dyscyplina dodatkowa: typologia językowa.

– Podprojekt 2 „Zmiany w kategorii gramatycznej czasu na przestrzeni dziejów” (Tense changes over time); przedmiot badań: relacja składnia-fonologia; dyscyplina dodatkowa: językoznawstwo diachroniczne.

– Podprojekt 3 „Relacje temporalne miedzy zdaniami: studium imiesłowu przysłówkowego” (Temporal relations across sentences and languages: A case study of temporal converbs); przedmiot badań: relacja składnia-morfologia; dyscyplina dodatkowa: psycholingwistyka (badania z wykorzystaniem metody ERP – sytuacyjnych potencjałów wywołanych).

Czas trwania: 01.10.2010-30.09.2013

Więcej informacji: http://www.ifa.uni.wroc.pl/trait/


Tytuł projektu: ChildAct: Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about AlternativeCommunities and Times

Instytucja finansująca: Unia Europejska, Horyzont 2020, grant Marii Skłodowskiej-Curie (MARIE SKLODOWSKA-CURIE Individual Fellowship), grant nr 745888.

Kierownik projektu: dr Justyna Deszcz-Tryhubczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. Eugene Giddens (Anglia Ruskin University)

Cele:

Opierając się na założeniach studiów nad dzieciństwem i prawami dzieci, projekt  ma na celu przeprowadzenie czytelniczych badań partycypacyjnych z udziałem dzieci jako współbadaczy aktywnie kształtujących proces badawczy. Badania będą dotyczyć tekstów o tematyce utopijnej, a ich efektem będzie stworzenie egalitarnej przestrzeni negocjacji i współpracy między dziećmi i dorosłymi, umożliwiającej zrozumienie, w jaki sposób książki kształtują postrzeganie przyszłości. Takie podejście, stanowiące innowację w studiach na temat literatury dla dzieci, może zaowocować przekształceniem tej dziedziny w przykładową praktykę kulturową, społeczną i polityczną, podtrzymującą dialog międzypokoleniowy.

Czas trwania: 21.08.2017-20.08.2018


Tytuł projektu: Analiza porównawcza predykatów psychologicznych w językach polskim, hiszpańskim i angielskim

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2014/15/B/HS2/00588)

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Rozwadowska, prof. UWr

Uczestnicy: prof. dr hab. Anna Bondaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Ewa Willim (Uniwersytet Jagielloński), prof. Ángel L. Jiménez-Fernández (Uniwersytet w Sewilli), dr Adam Biały (Uniwersytet Wrocławski), dr Wojciech Witkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Cele: Głównym celem projektu jest wszechstronna analiza predykatów psychologicznych (często nazywanych predykatami afektywnymi, z argumentem Experiencer, implikującymi, że Experiencer pozostaje w określonym stanie mentalnym lub emocjonalnym) w perspektywie porównawczej w ujęciu gramatyki generatywnej ze szczególnym uwzględnieniem materiału z języka polskiego i hiszpańskiego w kontraście do języka angielskiego.

Czas trwania: 22.07.2015-21.07.2018

 

Tytuł projektu: Badania psycholingwistyczne na temat liczby i kwantyfikacji w języku

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr

Uczestnicy: dr Dorota Klimek-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Piotr Gulgowski (Uniwersytet Wrocławski), dr Barbara Tomaszewicz (Uniwersytet w Kolonii)

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, program Opus 5

Cele: Projekt bada naturę przetwarzania liczby i kwantyfikacji w języku naturalnym poprzez przeprowadzenie serii psycholingwistycznych eksperymentów dotyczących: (i) interpretacji liczbowej rzeczowników i czasowników w oparciu o morfologię, kontekst i znaczenie leksykalne (badania z pomiarem czasu reakcji oparte na teście Stroopa); (ii) interpretacji aspektu niedokonanego ze szczególnym uwzględnieniem kompozycyjnego tworzenia znaczenia iteratywnego (mnogie zdarzenia) i znaczenia epizodycznego ciągłego (pojedyncze zdarzenia) (decyzja leksykalna – badanie kros-modalne, badanie wykorzystujące technikę czytania z indywidualnie dostosowanym tempem, badanie ruchów gałki ocznej podczas czytania (eyetracking during reading))

(iii) mentalnej reprezentacji leksykalnych właściwości wyrażeń kwantyfikujących (badania okulograficzne wykorzystujące metodę Visual World).

Czas trwania: od 28.03.2014

Więcej informacji: http://www.ifa.uni.wroc.pl/opus/

 

Tytuł projektu: Dekompozycja kategorii językowych w mózgu. Studium kategorii wyrażających wydarzenia

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. Uwr

Uczestnicy: dr Dorota Klimek-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Piotr Gulgowski (Uniwersytet Wrocławski), dr Anna Czypionka (Uniwersytet w Konstancji), dr Barbara Tomaszewicz (Uniwersytet w Kolonii)

Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program FOCUS

Cele: Projekt bada eksperymentalnie procesowanie różnych kategorii gramatycznych.

Konkretne problemy badawcze projektu obejmują: i) procesowanie kategorii gramatycznych rzeczownika i czasownika, ze szczególnym uwzględnieniem nominalizacji (badania potencjałów wywołanych mózgu); ii) procesowanie aspektu dokonanego i niedokonanego czasownika, ze szczególnym uwzględnieniem reinterpretacji aspektowej wymuszanej przez kontekst (badania potencjałów wywołanych mózgu); iii) procesowanie niemieckich czasowników z oddzielnym prefiksem (tzw. particle) i rolę takich „prefiksów” w determinowaniu przypadka dopełnienia (badania potencjałów wywołanych mózgu, badanie wykorzystujące technikę czytania z indywidualnie dostosowanym tempem, badanie akceptowalności (oparte na Magnitude Estimation), badanie z „sentence completion task”); iv) wymagania selekcyjne czasowników z uwzględnieniem zjawiska koersji (complement coercion) (badanie wykorzystujące technikę czytania z indywidualnie dostosowanym tempem); v) relacje między kategorią liczby w domenie rzeczowników i kategorią aspektu w domenie czasowników (kwestionariuszowe badanie akceptowalności); vi) mechanizmy morfologicznej dekompozycji czasowników i nominalizacji (badanie z użyciem metody prymowania).

Czas trwania: od 1.01.2014-31.03.2016

Więcej informacji: http://www.ifa.uni.wroc.pl/focus/

Tytuł: A quality assurance matrix for CEFR use

Instytucja finansująca: Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu/Rada Europy.

Kierownik projektu: Enrica Piccardo (University of Toronto and Université Grenoble Alpes)

Uczestnicy: Anna Czura (Uniwersytet Wrocławski), Gudrun Erickson (University of Gothenburg), Brian North (Eurocentres Foundation), Meike Wernicke, University of British Columbia

Cele: Celem projektu jest zaprojektowanie internetowego narzędzia wspomagającego nauczycieli oraz inny osoby odpowiedzialne za edukację językowa w zapewnianiu jakości poprzez efektywne wykorzystanie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Czas trwania: 2016-2018

 

Tytuł projektu: Przetwarzanie angielskich zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osoby bilingwalne posługujące się językiem polskim oraz angielskim

Kierownik projektu: Marta Ślęzak

Opiekun naukowy: dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, program PRELUDIUM 6

Czas trwania: 05.08.2014-04.08.2015