Studia licencjackie niestacjonarne

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia niestacjonarne (3-letnie licencjackie)

 NOWA MATURA

 · W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 · Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 · Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 · Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego (nie dotyczy języka angielskiego*).

 

 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

język angielski (pisemny)*

0

1

język polski (pisemny)

0,25

0,5

Przedmiot

(jeden do wyboru)

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

 *Uwaga: brak języka angielskiego rozszerzonego dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 STARA MATURA

 Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim dotyczącej ich zainteresowań filologicznych (m.in. lektur). Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych kandydata oraz jego kompetencji językowych (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom B2). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 61 punktów. Kandydaci, którzy zdali egzamin, przyjmowani są wg listy rankingowej w ramach określonego limitu miejsc dla kandydatów ze starą maturą.

 MATURA ZAGRANICZNA

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat zainteresowań filologicznych. Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych oraz językowych kandydata (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom B2). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów, a jej wynik mnożony przez 2,3. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ramach ustalonego limitu miejsc.

Uwaga: Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są kandydaci legitymujący się dyplomem Certificate of Advanced English (CAE) lub Certificate od Proficiency i English (CPE) będących odpowiednikami poziomu biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określonymi w Europejskim Systemie Opisu kształcenia Językowego jako poziomy odpowiednio C1 i C2. Kandydatom z dyplomami CEA lub CPE przyznaje się maksymalną ilość punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować pod numery telefonów 727-909-702, 727-909-703,
71-3752-439