Studia licencjackie niestacjonarne

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia niestacjonarne (3-letnie licencjackie)

NOWA MATURA

 · W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 · Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 · Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 · Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego (nie dotyczy języka angielskiego*).

 

 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

język angielski (pisemny)*

0

1

język polski (pisemny)

0,25

0,5

Przedmiot

(jeden do wyboru)

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

 *Uwaga: brak języka angielskiego rozszerzonego dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie)

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt.

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.

MATURA ZAGRANICZNA

Przyjęcie na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować pod numery telefonów 71-375-24-39, 71-375-26-20