Studia licencjackie stacjonarne

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne)

 NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2019)

 · W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 · Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 · Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 · Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

Język angielski (pisemny)*

-

1

Język polski (pisemny)*

-

0,8

Przedmiot
(jeden do wyboru)

dowolny przedmiot (pisemny) inny
niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

*Uwaga: język angielski (pisemny) i język polski (pisemny) na poziomie rozszerzonym jest obligatoryjny.
Brak języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, języka polskiego na poziomie rozszerzonym
dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie)

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt.

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.

MATURA MIĘDZYNARODOWA

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

MATURA DWUJĘZYCZNA

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

MATURA ZAGRANICZNA

Przyjęcie na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania.


Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować pod numery telefonów 71-375-24-39, 71-375-26-20