Studia licencjackie stacjonarne

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne)

 NOWA MATURA

 · W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 · Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 · Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 · Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

Język angielski (pisemny)*

0

1

Język polski (pisemny)*

0

0,8

Przedmiot

(jeden do wyboru)

Historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,
język obcy inny niż język angielski (pisemny)

0,25

0,5

 Uwaga:
* brak języka angielskiego na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
* brak języka polskiego na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

STARA MATURA

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim dotyczącej ich zainteresowań filologicznych (m.in. lektur). Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych kandydata oraz jego kompetencji językowych (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom B2). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 61 punktów. Kandydaci, którzy zdali egzamin, przyjmowani są wg listy rankingowej w ramach określonego limitu miejsc dla kandydatów ze starą maturą.

MATURA MIĘDZYNARODOWA

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

MATURA DWUJĘZYCZNA

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

MATURA ZAGRANICZNA

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat zainteresowań filologicznych. Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych oraz językowych kandydata (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom B2). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów, a jej wynik mnożony przez 2,3. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ramach ustalonego limitu miejsc.


Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować pod numery telefonów 727-909-702, 727-909-703,
71-3752-439