Studia magisterskie stacjonarne

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia stacjonarne (2-letnie magisterskie dzienne)

Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie filologii angielskiej.

Ubiegający się o przyjęcie:

  1. przedkładają konspekt pracy badawczej,
  2. przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.

1: Ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej w języku angielskim o długości 600 słów (dwie strony maszynopisu z podwójnymi odstępami). Powinien on zawierać:

· sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które szukamy odpowiedzi) oraz osadzenie go we współczesnych badaniach z danej dziedziny,

· zarys podstaw teoretycznych planowanych badań,

· wstępne hipotezy i wnioski wynikające z indywidualnych zainteresowań i badań wstępnych przeprowadzonych przez kandydata. Wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony,

· szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej,

· bibliografię wykorzystaną w konspekcie i w przyszłych badaniach, liczącą co najmniej 10 pozycji.

2: Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim przeprowadzona jest na podstawie przedstawionego konspektu pracy badawczej i obejmuje dziedzinę, której dotyczy konspekt. Kandydaci otrzymują jedną ocenę odzwierciedlającą treści zawarte w konspekcie pracy badawczej i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Skala ocen: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0 2,0 (ocena negatywna). O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu.

UWAGA: Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiego stopnia, lecz nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, mogą złożyć deklarację przystąpienia do rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia drugiego stopnia na podstawie ocen uzyskanych w czasie postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

Szczegółowe informacje na temat konspektu pracy badawczej znajdują się w „Informatorze.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować pod numery telefonów 727-909-702, 727-909-703,
71-3752-439