Praktyki tłumaczeniowe

INFORMACJE O PRAKTYCE TŁUMACZENIOWEJ

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KOORDYNATOR PRAKTYKI:

Koordynatorem praktyki tłumaczeniowej w roku akademickim 2017/2018 jest Marcin Walczyński (Zakład Translatoryki IFA UWr).

Kontakt:

Konsultacje dla studentów odbywających praktyki: gabinet 112 (po wcześniejszym umówieniu się)

 • poniedziałki, 16.30-17.30

REGULACJE PRAWNE:

 • Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.07.2013 r. (link)
 • Zarządzenie nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 06.08.2015 r. (link)

 

1.     Wymiar praktyk w roku akademickim 2017/2018

STUDIA LICENCJACKIE

 • Studenci studiów stacjonarnych trzeciego roku (dziennych): semestr 5: 30 h
 • Studenci studiów niestacjonarnych trzeciego roku (zaocznych): semestr 6: 18 h

STUDIA MAGISTERSKIE

 • Studenci studiów stacjonarnych drugiego roku (dziennych): semestr 3: 30 h
2.     Miejsce odbywania praktyk

Studenci mogą (i są do tego zachęcani) odbyć praktyki w dowolnie wybranym przez siebie biurze tłumaczeniowym lub innej instytucji, w której tłumaczenia stanowią jedną z form działalności. Do form działalności może być również zaliczone tłumaczenie dokumentów zdalnie, tzn. gdy student kontaktuje się z biurem, uzyskuje od niego zlecenia i przekazuje wykonane tłumaczenia za pośrednictwem Internetu. W każdym przypadku student musi zakupić polisy ubezpieczeniowe (NNW i OC).

Osoby pracujące, które w ramach swoich obowiązków zawodowych wykonują tłumaczenia, mogą uzyskać ocenę z praktyk na podstawie zaświadczenia wystawionego od pracodawcy o zakresie obowiązków studenta i realizacji efektów kształcenia na odpowiednim formularzu dla studiów licencjackich bądź magisterskich.

3.     Całość postępowania przed praktykami, w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu reguluje REGULAMIN PRAKTYKI TŁUMACZENIOWEJ

4.     Aby uzyskać wydruk umowy, deklaracji oraz skierowania, należy opiekunowi praktyki z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przesłać na adres email formularz rejestracji praktyk, który zawiera następujące dane:
 • Nazwa instytucji, gdzie student będzie odbywać praktyki wraz z nazwą anglojęzyczną
 • Adres firmy
 • NIP firmy
 • Okres praktyki (od-do)
 • Imię, nazwisko i funkcję osoby, która będzie podpisywać umowę z ramienia instytucji

Opiekun zarejestruje praktyki poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do systemu USOS oraz wygeneruje dla studenta umowę w 2 egzemplarzach, deklarację oraz skierowanie.

5.     Karty przedmiotu: dla 3 roku studiów licencjackich oraz dla 2 roku studiów magisterskich

Przed przystąpieniem do realizacji praktyki należy zapoznać się z kartami przedmiotów, aby wiedzieć, jakie efekty kształcenia powinny być zrealizowane w ramach praktyki.

6.     Ubezpieczenie

Niezależnie od trybu odbywania praktyki (zdalny lub stacjonarny), wszyscy studenci mają obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas trwania praktyki.

7.     Kroki postępowania:
 1. Student znajduje miejsce, gdzie odbędzie praktykę tłumaczeniową
 2. Student przesyła opiekunowi praktyki drogą elektroniczną formularz rejestracji praktyk z danymi, o których mowa w punkcie 4
 3. Student odbiera od opiekuna umowę w 2 egzemplarzach, skierowanie oraz deklarację, przedstawiając jednocześnie do akceptacji program praktyk i polisy ubezpieczeniowe
 4. Student odbywa praktyki
 5. Student przedkłada opiekunowi kompletną dokumentację (patrz punkt 8): deklarację, umowę podpisaną przez przedstawiciela instytucji, w której student odbywał praktyki, polisy ubezpieczeniowe, zaświadczenie wraz ze sprawozdaniem i próbkami tłumaczeń
 6. Student otrzymuje zaliczenie praktyk na ocenę, a wpis do systemu USOS dokonywany jest w czasie sesji
8.     Kompletna dokumentacja praktyk do przedłożenia po zakończeniu praktyk obejmuje:
 1. Podpisana deklaracja, wygenerowana przez opiekuna praktyki z systemu USOS [generowana przez koordynatora praktyk z systemu USOS]
 2. Polisa OC i NNW od ubezpieczyciela
 3. Podpisana umowa [generowana przez koordynatora praktyk z systemu USOS]
 4. Program praktyki, zaakceptowany przez opiekuna praktyki
 5. Skierowanie na praktykę [generowana przez koordynatora praktyk z systemu USOS]
 6. Zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz ze sprawozdaniem i załącznikami (4 próbkami tłumaczeń, podpisanych i opieczętowanych przez opiekuna praktyk w miejscu praktyk)
 7. Zaświadczenie o zakresie obowiązków i realizacji efektów kształcenia (dla osób ubiegających się o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki) - studia licencjackie, studia magisterskie

 

UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO!!!